Trắc nghiệm Sinh học 12 (có đáp án): Hoán vị gen (di truyền liên kết không hoàn toàn) (P1

  • 1155 lượt thi

  • 30 câu hỏi

  • 40 phút

Câu 1:

Nhận định nào dưới đây về tần số hoán vị gen không đúng? 

Xem đáp án

Hoán vị gen tỉ lệ thuận với khoảng cách giữa các gen. Các gen càng xa nhau thì lực liên kết giữa các gen càng yếu, dễ dàng xảy ra sự hoán vị gen

Đáp án cần chọn là: C


Câu 2:

Đặc điểm nào dưới đây không phải là đặc điểm của tần số hoán vị gen? 

Xem đáp án

Hoán vị gen tỉ lệ thuận với khoảng cách giữa các gen. Các gen càng xa nhau thì lực liên kết giữa các gen càng yếu, dễ dàng xảy ra sự hoán vị gen. 

Đáp án cần chọn là: D


Câu 3:

Nhận định nào sau đây là chính xác khi nói về quy luật di truyền liên kết không hoàn toàn?

Xem đáp án

Các gen càng gần thì càng khó xảy ra trao đổi chéo. 

Quá trình tiếp hợp xảy ra giữa 2 cromatit của 2 NST khác nguồn trong cặp tương đồng, ở kì đầu giảm phân I

Đáp án cần chọn là: B


Câu 4:

Trong số các phát biểu về vấn đề hoán vị duới đây, phát biểu nào không chính xác?

Xem đáp án

Hoán vị gen có thể xảy ra ở 1 bên (VD: ruồi giấm ở giới cái) hoặc 2 bên → B sai

Đáp án cần chọn là: B


Câu 5:

Nhận định nào sau đây không đúng về hoán vị gen

Xem đáp án

Hoán vị gen có thể xảy ra ở cả giới đực và giới cái. Chỉ ở 1 số loài hoán vị gen không xảy ra ở cả 2 giới như ruồi giấm (đực không hoán vị), ong. 

Đáp án cần chọn là: B


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận