Câu hỏi:

24/10/2020 276

Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng, khẳng định nào sai?

a) Trong ba điểm phân biệt, có một và chỉ một điểm nằm giữa hai điểm còn lại.

b) Có vô số đường thẳng đi qua một điểm.

c) Có duy nhất một đường thẳng đi qua hai điểm phân biệt.

d) Hai tia chung gốc thì đối nhau.

e) Hai tia Ox và Oy nằm trên đường thẳng xy được gọi là hai tia đối nhau.

f) Nếu điểm M nằm giữa hai điểm A và B thì M thuộc đoạn thẳng AB.

g) Nếu MA = MB = AB2 thì M là trung điểm của AB.

Câu hỏi trong đề:   Bài tập: Ôn tập chuyên đề 1 !!

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Các khẳng định đúng: b, c, e, f.

Các khẳng định sai: a, d, g.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho đoạn thẳng AB = 6cm. Lấy điểm C thuộc đoạn thẳng AB sao cho BC = 4cm.

Gọi M và N lần lượt là trung điểm của AC, BC. Tính độ dài đoạn thẳng MN.

Xem đáp án » 24/10/2020 845

Câu 2:

Trên tia Ox, lấy hai điểm M và N sao cho ON = 4cm, NM = 3cm.

Trong trường hợp M nằm giữa O và N, lấy A là trung điểm của ON

i) Chứng tỏ A nằm giữa M và N. Tính độ dài AM.

ii) Trên tia đối của tia Ox lấy điểm P sao cho OP = 2 cm. Chứng tỏ M là trung điểm của đoạn thẳng PN

Xem đáp án » 24/10/2020 841

Câu 3:

Cho hai tia Ox và Oy đối nhau. Trên tia Ox lấy hai điểm M và N sao cho OM  = 2 cm, ON = 3cm. Trên tia Oy, lấy điểm O sao cho OP = 2 cm.

Trong ba điểm O, M, N điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại? Vì sao?

Xem đáp án » 24/10/2020 701

Câu 4:

Trên tia Ox, lấy hai điểm M và N sao cho OM = 4cm, MN = 2cm.

Tính độ dài đoạn thẳng ON

Xem đáp án » 24/10/2020 639

Câu 5:

Cho đoạn thẳng AB = 6cm. Lấy điểm C thuộc đoạn thẳng AB sao cho BC = 4cm.

Tính độ dài đoạn thẳng AC.

Xem đáp án » 24/10/2020 532

Câu 6:

Cho đoạn thẳng AC dài 5cm. Điểm B nằm giữa hai điểm A và C sao cho BC = 3cm.

Tính độ dài đoạn thẳng AB.

Xem đáp án » 24/10/2020 467

Câu 7:

Lấy điểm O bất kỳ trên đường thẳng xy cho trước. Hai điểm A và B lần lượt thuộc các tia Ox và Oy.

Viết tên hai tia đổi nhau qua gốc O.

Xem đáp án » 24/10/2020 451

Bình luận


Bình luận