Câu hỏi:

24/10/2020 640

Trên tia Ox, lấy hai điểm M và N sao cho OM = 4cm, MN = 2cm.

Tính độ dài đoạn thẳng ON

Câu hỏi trong đề:   Bài tập: Ôn tập chuyên đề 1 !!

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Xét hai trường hợp:

Trường hợp 1: Điểm M nằm giữa hai điểm O và N Tính được ON = 6 cm.

Trường hợp 2: Điểm N nằm giữa hai điểm O và M. Tính được ON = 2 cm.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Trên tia Ox, lấy hai điểm M và N sao cho ON = 4cm, NM = 3cm.

Trong trường hợp M nằm giữa O và N, lấy A là trung điểm của ON

i) Chứng tỏ A nằm giữa M và N. Tính độ dài AM.

ii) Trên tia đối của tia Ox lấy điểm P sao cho OP = 2 cm. Chứng tỏ M là trung điểm của đoạn thẳng PN

Xem đáp án » 24/10/2020 847

Câu 2:

Cho đoạn thẳng AB = 6cm. Lấy điểm C thuộc đoạn thẳng AB sao cho BC = 4cm.

Gọi M và N lần lượt là trung điểm của AC, BC. Tính độ dài đoạn thẳng MN.

Xem đáp án » 24/10/2020 845

Câu 3:

Cho hai tia Ox và Oy đối nhau. Trên tia Ox lấy hai điểm M và N sao cho OM  = 2 cm, ON = 3cm. Trên tia Oy, lấy điểm O sao cho OP = 2 cm.

Trong ba điểm O, M, N điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại? Vì sao?

Xem đáp án » 24/10/2020 703

Câu 4:

Cho đoạn thẳng AB = 6cm. Lấy điểm C thuộc đoạn thẳng AB sao cho BC = 4cm.

Tính độ dài đoạn thẳng AC.

Xem đáp án » 24/10/2020 543

Câu 5:

Cho đoạn thẳng AC dài 5cm. Điểm B nằm giữa hai điểm A và C sao cho BC = 3cm.

Tính độ dài đoạn thẳng AB.

Xem đáp án » 24/10/2020 469

Câu 6:

Lấy điểm O bất kỳ trên đường thẳng xy cho trước. Hai điểm A và B lần lượt thuộc các tia Ox và Oy.

Viết tên hai tia đổi nhau qua gốc O.

Xem đáp án » 24/10/2020 451

Bình luận


Bình luận