Câu hỏi:

04/11/2020 65

Phép chia nào sau đây có giá trị bằng 5 x 2

Trả lời:

5 x 2 = 10

30 : 2 = 15

27 : 3 = 9

30 : 3 = 10

10 : 2 = 5

Đáp án cần chọn là C

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Bác Lan nuôi 26 con thỏ. Bán đã bán được 8  con. Số thỏ còn lại bác nhốt vào ba chuồng, mỗi chuồng có số thỏ bằng nhau. Số con thỏ ở mỗi chuồng là:

Xem đáp án » 04/11/2020 97

Câu 2:

Có 9 viên bi chia đều 3 bạn. Mỗi bạn được số viên bi là:

Xem đáp án » 04/11/2020 79

Câu 3:

Điền số thích hợp vào ô trống

18 : 3 = 

Xem đáp án » 04/11/2020 75

Câu 4:

Điền số thích hợp vào chỗ trống:

Xem đáp án » 04/11/2020 75

Câu 5:

Phép chia nào dưới đây có kết quả bằng 3 ?

Xem đáp án » 04/11/2020 70

Bình luận


Bình luận