Trắc nghiệm Toán 2 (có đáp án): Bảng chia 3

  • 819 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 2:

Điền số thích hợp vào chỗ trống:

Xem đáp án

15 : 3 = 5

5 x 3 = 15

Số cần điền vào ô trống lần lượt là 5 và 15


Câu 3:

Phép chia nào dưới đây có kết quả bằng 3 ?

Xem đáp án

3 : 3 = 1

6 : 3 = 2

9 : 3 = 3

12 : 3 = 4

Đáp án cần chọn là C


Câu 4:

Có 9 viên bi chia đều 3 bạn. Mỗi bạn được số viên bi là:

Xem đáp án

Mỗi bạn được số viên bi là:

9 : 3 = 3 (viên bi)

Đáp số: 3 viên bi

Đáp án cần chọn là A


Câu 5:

Phép chia nào sau đây có giá trị bằng 5 x 2

Xem đáp án

5 x 2 = 10

30 : 2 = 15

27 : 3 = 9

30 : 3 = 10

10 : 2 = 5

Đáp án cần chọn là C


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận