Câu hỏi:

06/11/2020 1,091

Hãy lập tất cả các tỉ lệ thức từ bốn trong số năm số sau:

a) 5,25,125,625,3125                    b) 2;6;18;54;162 

Câu hỏi trong đề:   Tỉ lệ thức !!

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

a) Từ bốn trong năm số đã cho ta lâp được ba đẳng thức sau:

5.3125=25.625(1); 25.3125=125.625(2); 5.625=25.125(3)

Từ mỗi đẳng thức trên ta có thể lập được 4 tỉ lệ thức. Chẳng hạn từ đẳng thức (1) ta lập được 4 tỉ lệ thức sau:

5625=253125; 525=6253125; 3125625=255; 6255=312525; 

Làm tương tự với 2 đẳng thức còn lại, ta có được tất cả 12 tỉ lệ thức.

b) Từ bốn trong năm số đã cho ta lâp được ba đẳng thức sau:

2.162=6.54(1); 6.162=18.54(2); 2.54=6.18(3)

Từ mỗi đẳng thức trên ta có thể lập được 4 tỉ lệ thức. Chẳng hạn từ đẳng thức (1) ta lập được 4 tỉ lệ thức sau:

26=54162; 254=6162; 1626=542; 16254=62;

Làm tương tự với 2 đẳng thức còn lại, ta có được tất cả 12 tỉ lệ thức.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Chứng minh rằng: Nếu a+bb+c=c+dd+a (c + d ≠ 0) thì a = c hoặc a = b + c + d = 0

Xem đáp án » 06/11/2020 8,983

Câu 2:

a) Cho tỉ lệ thức ab=cd. Chứng minh:

i) aa+b=cc+d;                          ii) a-bc-d=a+cb+d.

b) Cho  2a+ba-2b=2c+dc-2d. Chứng minh ab=cd.

Xem đáp án » 06/11/2020 6,898

Câu 3:

Các tỉ số sau đây có lập thành tỉ lệ thức không?

a) 35:6 và 45:8;               b) 213:7 và 314:13.

Xem đáp án » 06/11/2020 4,246

Câu 4:

Tìm x trong các tỉ lệ thức sau:

a) 2,5 : 4x = 0,5 : 0,2

b) 15x : 3 =23:0,25

c) x-6x+4=27

d) x+5:212=40:x+5

Xem đáp án » 06/11/2020 3,626

Câu 5:

a) Lập tất cả các tỉ lệ thức từ các đẳng thức sau:

i) 14.15 = 10. 21                       ii) AB.CD = 2.3

iii) AB.CD = EF.GH                iv) 4.AB = 5.MN.

b) Lập tất cả các tỉ lệ thức có thể từ tỉ lệ thức sau: 515=1,23,6.

c) Lập tất cả các tỉ lệ thức có được từ bôn số sau: 12; - 3; 40; -10.

Xem đáp án » 06/11/2020 3,388

Câu 6:

Tìm hai phân số tối giản biết tổng của chúng là 2936, các tử theo thứ tự tỉ lệ với 7 5; các mẫu theo thứ tự tỉ lệ với 3 2.

Xem đáp án » 06/11/2020 3,303

Câu 7:

Bộ bốn số nào dưới đây có thể lập thành một tỉ lệ thức:

a) 4612;6035;7712;101

b) -18;56;-4,5  31,5

c) 1+2+32; 1+2+33; 13+23+33  13.23.33

Xem đáp án » 06/11/2020 2,901

Bình luận


Bình luận