Câu hỏi:

09/11/2020 188

Ba đội công nhân cùng trồng một số cây như nhau. Tính ra mỗi công nhân đội I trồng 7 cây, mỗi công nhân đội II trồng 8 cây, mỗi công nhân đội II trồng 6 cây. Tính số công nhân mỗi đội biết rằng số cây mỗi đội phải trồng trong khoảng từ 100 đến 200

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Gọi số cây mỗi đội phải trồng là a (aN*, 100<a<200)

Vì đội I trồng 7 cây, đội II trồng 8 cây, đội III trồng 6 cây nên a7, a6, a8 => aBC(6,7,8)

Ta có: BCNN(6,7,8) = 23.3.7 = 168

=>aBC(6,7,8) = B(168) = {0;168;336;…}

Mà 100<a<200 => a = 168

Số cây mỗi đội phải trồng là 168 cây

Tổ II có số công nhân là: 168 : 8 = 21 (người)

Tổ III có số công nhân là: 168 : 6 = 28 (người)

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Tìm số tự nhiên nhỏ nhất khi chia cho 5 dư 1, chia cho 7 dư 5

Xem đáp án » 09/11/2020 665

Câu 2:

Thực hiện phép tính:

a, 36:{336:[200–(12+8.20)]}

b, {145–[130–(246236)]:2}.5

c, 100:{250:[450–(4.5322.25]}

d, 798+100:[16–2.(52–22)]

e, (6954+1525:5+47.19).(29–58.2)

f, 24.15724.58+16

Xem đáp án » 09/11/2020 575

Câu 3:

Hãy tính số phần tử của các tập hợp sau:

a, Tập hợp A có các số tự nhiên lẻ có 3 chữ số

b, Tập hợp B các số tự nhiễn chẵn có 4 chữ số

c, Tập hợp C các số tự nhiên có dạng x = 3k+2 với kN và nhỏ hơn 297

Xem đáp án » 09/11/2020 568

Câu 4:

Người ta muốn chia đều 210 bút bi, 270 bút chì và 420 tẩy thành một số phần thưởng như nhau. Hỏi có thể chia được nhiều nhất bao nhiêu phần thưởng. Mỗi phần thưởng có bao nhiêu bút bi, bút chì và tẩy?

Xem đáp án » 09/11/2020 533

Câu 5:

Tìm các số tự nhiên a,b biết rằng:

a, Tổng của chúng bằng 84. ƯCLN của chúng bằng 6

b, Tích bằng 300, ƯCLN bằng 5

c, ƯCLN = 10, BCNN = 900

Xem đáp án » 09/11/2020 267

Câu 6:

Tìm số tự nhiên a biết:

a, 103a+1

b, a+6a+1

c, 3a+72a+3

d, 6a+112a+3

Xem đáp án » 09/11/2020 238

Bình luận


Bình luận

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »