Câu hỏi:

30/12/2020 159

Sự khử là gì? Sự oxi hóa là gì?

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

- Sự khử là sự tách oxi khỏi hợp chất.

- Sự oxi hóa là sự tác dụng của oxi với một chất.

Ví dụ:

Sự khử là gì? Sự oxi hóa là gì

Phản ứng trên đã xảy ra quá trình tách nguyên tử oxi ra khỏi hợp chất FeO, ta nói đã có sự khử FeO tạo ra Fe. Khí H2 đã chiếm nguyên tố oxi của FeO, ta nói đã xảy ra sự oxi hóa H2 tạo thành H2O.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Phản ứng phân hủy là gì? Ví dụ minh họa.

Xem đáp án » 30/12/2020 243

Câu 2:

Vai trò của nước trong đời sống và sản xuất là như thế nào?

Xem đáp án » 30/12/2020 237

Câu 3:

Chất khử là gì? Chất oxi hóa là gì?

Xem đáp án » 30/12/2020 217

Câu 4:

Trong thí nghiệm sự phân hủy nước bằng dòng điện, những khí nào được sinh ra? Tỷ lệ thể tích giữa các khí như thế nào? Viết phương trình hóa học xảy ra.

Xem đáp án » 30/12/2020 212

Câu 5:

Axit là gì? Phân loại axit?

Xem đáp án » 30/12/2020 201

Câu 6:

Nêu các biện pháp chống ô nhiễm nguồn nước?

Xem đáp án » 30/12/2020 195

Câu 7:

Phản ứng thế là gì? Ví dụ minh họa.

Xem đáp án » 30/12/2020 194

Bình luận


Bình luận