Câu hỏi:

30/12/2020 147

Phản ứng oxi hóa – khử là gì? Ví dụ minh họa.

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Phản ứng oxi hóa khử là phản ứng hóa học trong đó xảy ra đồng thời sự oxi hóa và sự khử.

Ví dụ phản ứng oxi hóa khử:

Phản ứng oxi hóa – khử là gì? Ví dụ minh họa

Trong đó: Chất khử là CO, chất oxi hóa là Fe2O3

Phản ứng xảy ra đồng thời sự khử Fe2O3 tạo thành Fe và sự oxi hóa CO tạo thành CO2.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Phản ứng phân hủy là gì? Ví dụ minh họa.

Xem đáp án » 30/12/2020 243

Câu 2:

Vai trò của nước trong đời sống và sản xuất là như thế nào?

Xem đáp án » 30/12/2020 237

Câu 3:

Chất khử là gì? Chất oxi hóa là gì?

Xem đáp án » 30/12/2020 217

Câu 4:

Trong thí nghiệm sự phân hủy nước bằng dòng điện, những khí nào được sinh ra? Tỷ lệ thể tích giữa các khí như thế nào? Viết phương trình hóa học xảy ra.

Xem đáp án » 30/12/2020 212

Câu 5:

Axit là gì? Phân loại axit?

Xem đáp án » 30/12/2020 201

Câu 6:

Nêu các biện pháp chống ô nhiễm nguồn nước?

Xem đáp án » 30/12/2020 195

Câu 7:

Phản ứng thế là gì? Ví dụ minh họa.

Xem đáp án » 30/12/2020 194

Bình luận


Bình luận