Câu hỏi:

30/12/2020 115

Hãy cho biết vai trò của phản ứng oxi hóa – khử ?

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

- Phản ứng oxi hóa khử là phản ứng hóa học làm cơ sở của nhiều công nghệ sản xuất trong luyện kim và công nghiệp hóa học. Sử dụng hợp lý các phản ứng oxi hóa khử có thể dùng để tăng hiệu suất, nâng cao chất lượng sản phẩm.

Hãy cho biết vai trò của phản ứng oxi hóa – khử

- Nhiều phản ứng oxi hóa khử diễn ra trong quá trình kim loại bị phá hủy trong tự nhiên. Người ta đã tìm được nhiều biện pháp hạn chế các phản ứng oxi hóa khử không có lợi.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Phản ứng phân hủy là gì? Ví dụ minh họa.

Xem đáp án » 30/12/2020 240

Câu 2:

Vai trò của nước trong đời sống và sản xuất là như thế nào?

Xem đáp án » 30/12/2020 234

Câu 3:

Chất khử là gì? Chất oxi hóa là gì?

Xem đáp án » 30/12/2020 214

Câu 4:

Trong thí nghiệm sự phân hủy nước bằng dòng điện, những khí nào được sinh ra? Tỷ lệ thể tích giữa các khí như thế nào? Viết phương trình hóa học xảy ra.

Xem đáp án » 30/12/2020 212

Câu 5:

Axit là gì? Phân loại axit?

Xem đáp án » 30/12/2020 197

Câu 6:

Nêu các biện pháp chống ô nhiễm nguồn nước?

Xem đáp án » 30/12/2020 193

Câu 7:

Phản ứng thế là gì? Ví dụ minh họa.

Xem đáp án » 30/12/2020 192

Bình luận


Bình luận