Câu hỏi:

30/12/2020 211

Trong thí nghiệm sự phân hủy nước bằng dòng điện, những khí nào được sinh ra? Tỷ lệ thể tích giữa các khí như thế nào? Viết phương trình hóa học xảy ra.

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

- Trong thí nghiệm sự phân hủy nước bằng dòng điện, sẽ sinh ra hai khí là khí hiđro và khí oxi.

- Thể tích khí hiđro bằng hai lần thể tích khí oxi.

- Phương trình hóa học:

Trong thí nghiệm sự phân hủy nước bằng dòng điện, những khí nào được sinh ra? Tỷ lệ thể tích giữa các khí

Trong thí nghiệm sự phân hủy nước bằng dòng điện, những khí nào được sinh ra? Tỷ lệ thể tích giữa các khí

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Phản ứng phân hủy là gì? Ví dụ minh họa.

Xem đáp án » 30/12/2020 240

Câu 2:

Vai trò của nước trong đời sống và sản xuất là như thế nào?

Xem đáp án » 30/12/2020 234

Câu 3:

Chất khử là gì? Chất oxi hóa là gì?

Xem đáp án » 30/12/2020 214

Câu 4:

Axit là gì? Phân loại axit?

Xem đáp án » 30/12/2020 197

Câu 5:

Nêu các biện pháp chống ô nhiễm nguồn nước?

Xem đáp án » 30/12/2020 193

Câu 6:

Phản ứng thế là gì? Ví dụ minh họa.

Xem đáp án » 30/12/2020 192

Bình luận


Bình luận