Câu hỏi:

30/12/2020 193

Nêu các biện pháp chống ô nhiễm nguồn nước?

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Lượng nước ngọt là rất nhỏ so với lượng nước trên trái đất. Nhiều nguồn nước ngọt đang bị ô nhiễm nặng do các chất thải sinh hoạt và chất thải công nghiệp.

Các biện pháp chống ô nhiễm nguồn nước:

- Không vứt rác bừa bãi xuống ao, hồ, kênh rạch…

- Phải xử lý nước thải sinh hoạt, nước thải công nghiệp trước khi thải ra môi trường.

- Tuyên truyền nâng cao ý thức bảo vệ nguồn nước.

Nêu các biện pháp chống ô nhiễm nguồn nước

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Phản ứng phân hủy là gì? Ví dụ minh họa.

Xem đáp án » 30/12/2020 240

Câu 2:

Vai trò của nước trong đời sống và sản xuất là như thế nào?

Xem đáp án » 30/12/2020 234

Câu 3:

Chất khử là gì? Chất oxi hóa là gì?

Xem đáp án » 30/12/2020 214

Câu 4:

Trong thí nghiệm sự phân hủy nước bằng dòng điện, những khí nào được sinh ra? Tỷ lệ thể tích giữa các khí như thế nào? Viết phương trình hóa học xảy ra.

Xem đáp án » 30/12/2020 209

Câu 5:

Axit là gì? Phân loại axit?

Xem đáp án » 30/12/2020 197

Câu 6:

Phản ứng thế là gì? Ví dụ minh họa.

Xem đáp án » 30/12/2020 191

Bình luận


Bình luận