Câu hỏi:

01/01/2021 313

Tập tính ngủ đông, ngủ hè của nhiều loài sinh vật có mối liên quan mật thiết với nhân tố sinh thái nào?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

 Đáp án B

Giải thích : Nhiệt độ

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Một NST có trình tự gen là: MNPQRST. Sau đột biến, NST có trình tự gen: MNPQNPQRST. Hỏi dạng đột biến nào đã xảy ra?

Xem đáp án » 01/01/2021 1,282

Câu 2:

Khi nói về thường biến, nhận định nào dưới đây là sai?

Xem đáp án » 01/01/2021 897

Câu 3:

Sinh vật nào dưới đây thuộc nhóm sinh vật tiêu thụ?

Xem đáp án » 01/01/2021 835

Câu 4:

Trong nguyên phân, ở giai đoạn nào các NST co xoắn cực đại và xếp thành 1 hàng trên mặt phẳng xích đạo của thoi vô sắc?

Xem đáp án » 01/01/2021 668

Câu 5:

Phép lai nào dưới đây chắc chắn thu được đời con đồng tính?

Xem đáp án » 01/01/2021 639

Câu 6:

Một tế bào sinh tinh mang kiểu gen AB/ab Dd khi giảm phân có hoán vị gen sẽ cho tối đa mấy loại tinh trùng?

Xem đáp án » 01/01/2021 621

Câu 7:

Trong quần xã, loài đặc trưng là

Xem đáp án » 01/01/2021 578

Bình luận


Bình luận