Câu hỏi:

01/01/2021 500

Mật độ của sinh vật nào dưới đây không tính trên đơn vị thể tích?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

 Đáp án B

Giải thích : Lúa nước (trồng trên mặt đất nên tính theo đơn vị diện tích, những sinh vật sống trong nước hoặc không khí thì mật độ có thể được tính trên đơn vị thể tích)

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Một NST có trình tự gen là: MNPQRST. Sau đột biến, NST có trình tự gen: MNPQNPQRST. Hỏi dạng đột biến nào đã xảy ra?

Xem đáp án » 01/01/2021 1,294

Câu 2:

Khi nói về thường biến, nhận định nào dưới đây là sai?

Xem đáp án » 01/01/2021 903

Câu 3:

Sinh vật nào dưới đây thuộc nhóm sinh vật tiêu thụ?

Xem đáp án » 01/01/2021 838

Câu 4:

Trong nguyên phân, ở giai đoạn nào các NST co xoắn cực đại và xếp thành 1 hàng trên mặt phẳng xích đạo của thoi vô sắc?

Xem đáp án » 01/01/2021 673

Câu 5:

Phép lai nào dưới đây chắc chắn thu được đời con đồng tính?

Xem đáp án » 01/01/2021 642

Câu 6:

Một tế bào sinh tinh mang kiểu gen AB/ab Dd khi giảm phân có hoán vị gen sẽ cho tối đa mấy loại tinh trùng?

Xem đáp án » 01/01/2021 632

Câu 7:

Trong quần xã, loài đặc trưng là

Xem đáp án » 01/01/2021 585

Bình luận


Bình luận