Câu hỏi:

03/01/2021 406

Trường hợp nào dưới đây phản ánh mối quan hệ kí sinh?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

 Đáp án D

Giải thích : giun đũa sống trong ruột người và sử dụng chất dinh dưỡng từ cơ thể người để tồn tại. Đây là dấu hiệu điển hình của mối quan hệ kí sinh (vật kí sinh – vật chủ)

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Một gen có số nuclêôtit loại A gấp đôi số nuclêôtit loại X. Tổng số liên kết H của gen là 3500, hãy tính tổng số nuclêôtit của gen.

Xem đáp án » 03/01/2021 842

Câu 2:

Một tế bào người đang ở kì đầu của giảm phân 2. Không xét đến trường hợp đột biến, hỏi tế bào này chứa bao nhiêu crômatit?

Xem đáp án » 03/01/2021 831

Câu 3:

Sự rối loạn phân ly ở tất cả các NST trong lần nguyên phân đầu tiên của hợp tử lưỡng bội có thể làm phát sinh

Xem đáp án » 03/01/2021 634

Câu 4:

 Voọc Cát Bà là loài chỉ sống ở đảo Cát Bà. Đây được xem là

Xem đáp án » 03/01/2021 591

Câu 5:

Sinh vật nào dưới đây có thể đứng sau voi trong một chuỗi thức ăn?

Xem đáp án » 03/01/2021 565

Câu 6:

Trong mỗi tế bào sinh dưỡng của người bị Đao có bao nhiêu NST?

Xem đáp án » 03/01/2021 540

Câu 7:

Ở đại não, vùng thị giác nằm ở thùy nào?

Xem đáp án » 03/01/2021 532

Bình luận


Bình luận