Câu hỏi:

01/11/2019 10,616

Cho hỗn hợp X gồm a mol photpho và b mol lưu huỳnh. Hòa tan hoàn toàn X trong dung dịch HNO3 đặc lấy dư 20  so với lượng cần dùng thu được dung dịch Y. Số mol NaOH  cần dùng để trung hòa hết dung dịch Y là

Đáp án chính xác

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án C

P + 5HNO3 → H3PO4 + 5NO2↑ + H2O

a →5a          → a                (mol)

S + 6HNO3 → H2SO4 + 6NO2↑ + 2H2O

b→ 6b          → b                (mol)

∑ nHNO3 pư = (5a + 6b) mol

=> nHNO3 dư = (5a + 6b).20% = a + 1,2b (mol)

∑ nH+ = nHNO3 + 3nH3PO4 + 2nH2SO4 =  ( a + 1,2b) + 3a + 2b

=> ∑ nH+ = 4a + 3,2b (mol)

Phản ứng trung hòa: H+ + OH-→ H2O

=> nNaOH = nOH- = nH+ = 4a + 3,2b (mol)

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Photpho (P) thể hiện tính oxi hoá trong phản ứng với chất nào dưới đây

Xem đáp án » 01/11/2019 42,259

Câu 2:

Cho 44 gam dung dịch NaOH 10% tác dụng với 20 gam dung dịch axit photphoric 39,2%. Muối thu được sau phản ứng là

Xem đáp án » 31/10/2019 26,462

Câu 3:

Hỗn hợp X gồm N2 và H2 có tỉ khối so với hiđro là 6,2. Dẫn X đi qua bình đựng bột Fe rồi nung nóng biết rằng hiệu suất tổng hợp NH3 đạt 40% thì thu được hỗn hợp Y. có giá trị là

Xem đáp án » 01/11/2019 21,468

Câu 4:

Đốt cháy 15,5 gam photpho rồi hoà tan sản phẩm vào 200 gam nước. C% của dung dịch axit thu được là

Xem đáp án » 01/11/2019 18,309

Câu 5:

Một bình kín có thể tích là 0,5 lit chứa 0,5 mol H2 và 0,5 molN2 , ở nhiệt độ toC . Khi ở trạng tháu cân bằng có 0,2 mol NH3 tạo thành. Hằng số cân bằng Kc của phản ứng tổng hợp NH3

Xem đáp án » 01/11/2019 11,704

Câu 6:

Hoà tan 28,4 gam điphotpho pentaoxit trong 500 gam dung dịch axit photphoric có nồng độ 9,8%. Nồng độ % của dung dịch axit photphoric thu được là

Xem đáp án » 01/11/2019 10,365

Bình luận


Bình luận