160 Bài tập Nito, Photpho ôn thi Đại học có lời giải (P1)

  • 2628 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 40 phút

Câu 1:

Phân bón nitrophotka (NPK) là hỗn hợp của

Xem đáp án

Đáp án A

Phân bón NPK là hỗn hợp: (NH4)2HPO4 và KNO3


Câu 2:

Nhiệt phân hoàn toàn 17,95 gam hỗn hợp gồm NaNO3 và Zn(NO3)2 thu được hỗn hợp khí X có tỉ khối so với hiđro bằng 20. Phân trăm khối lượng NaNO3 trong hỗn hợp ban đầu là

Xem đáp án

Đáp án C

Phương trình phản ứng:

2NaNO3 t0 2NaNO2 + O2

2Zn(NO3)2 t02ZnO + 4NO2 + O2

dx/H2=20Mx¯=20.2=40 

Ta có hệ phương trình:

x=0,1y=0,05

%mNaNO3=47,35%


Câu 3:

Axit phophoric không thể được điều chế trực tiếp từ

Xem đáp án

Đáp án C

Các cách điều chế H3PO4

P+5HNO3→H3PO4+5NO2+H2O

P2O5+H2O→H3PO4

Ca3(PO4)2+3H2SO4→3CaSO4+2H3PO4

Không điều chế được H3PO4 từ PH3 (photphin)


Câu 4:

Cho 44 gam dung dịch NaOH 10% tác dụng với 20 gam dung dịch axit photphoric 39,2%. Muối thu được sau phản ứng là

Xem đáp án

Đáp án B

nNaOH=44.10100.40=0,11 mol; nH2PO4=20.39,2100.98=0,08 mol

T=0,110,08=1,375 

1<T<2

muối thu được sau phản ứng là NaH2PO4 và Na2HPO4


Câu 5:

Đốt cháy hoàn toàn m gam photpho trong oxi dư. Cho toàn bộ sản phẩm tạo thành vào 500 ml dung dịch chứa hỗn hợp NaOH 0,1M  và KOH 0,2M đến khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, cô cạn dung dịch sau phản ứng, làm khô các chất thu được 9,448 gam chất rắn khan. Giá trị của m là

Xem đáp án

Đáp án C

nNaOH=0,5.0,1=0,05 mol; nKOH=0,5.0,2=0,1 mol 

Gọi công thức chung của 2 bazơ mà MOH

Ta có: nMOH=0,1+0,05=0,15 mol

MMOH=40.0,05+56.0,10,15=1523MM=1013 

TH1: Muối là MH2PO4

nMH2PO4=0,15 molmMH2PO4=0,15.1013+97=19,6 gam 

TH2: Muối là M2HPO4

nMH2PO4=0,075 molmMH2PO4=0,075.1013.2+96=12,25 gam

TH3: Muối là M3PO4

nM3PO4=0,05 molmM3PO4=9,8 gam

Nhận thấy: mM3PO4<mcht rn 

Chất rắn có chứa MOH dư (a mol) và M3PO4 (b mol)

Ta có hệ phương trình:

 

BTNT.P ta có: nP=0,042 molmp=0,042.31=1,302 gam


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận