Câu hỏi:

02/11/2019 3,773

Ở một loài thực vật lưỡng bội (2n = 8), có bộ NST có kí hiệu AaBbDdEe. Do đột biến đã làm xuất hiện các thể đột biến sau đây:.

(1)Thể một nhiễm, bộ NST có ký hiệu là AaBbDEe.

(2). Thể bốn nhiễm, bộ NST có ký hiệu là AaBBbbDdEe; AaBBBbDdEe; AaBbbbDdEe.

(3). Thể bốn nhiễm kép, bộ NST có thể có ký hiệu là AaBBbbDddEe.

(4). Thể ba nhiễm kép, bộ NST có thể có ký hiệu là AaaBBbDdEe.

(5). Thể không nhiễm, bộ NST có ký hiệu là AaBb.

(6). Thể ba nhiễm, bộ NST có ký hiệu là AaaBbDdEe hoặc AAaBbDdEe.

Trong các nhận định trên có bao nhiêu nhận định đúng?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Giải chi tiết:

Phương pháp:

Bộ NST bình thường là 2n

- thể một có bộ NST 2n -1

Thể bốn có 2n +2

Thể bốn kép; 2n+2+2, thể ba kép: 2n+1+1; thể không: 2n -2; thể ba 2n+1

Cách giải:

Xét các nhận đinh.

(1) Đúng

(2) Đúng

(3) Sai, bộ NST của kiểu gen  AaBBbbDddEe là 2n+2+1

(4) Sai, kiểu gen AaBb có ký hiệu bộ NST là : 2n-2-2

(5) Đúng,

(6) Đúng

Chọn C

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Hợp tử được hình thành trong trường hợp nào sau đây có thể phát triển thành thể đa bội lẻ? 

Xem đáp án » 02/11/2019 47,488

Câu 2:

Trình tự nuclêôtit trong ADN có tác dụng bảo vệ và làm các NST không dính vào nhau nằm 

Xem đáp án » 02/11/2019 12,319

Câu 3:

Việc loại khỏi NST những gen không mong muốn trong công tác chọn giống được ứng dụng từ dạng đột biến 

Xem đáp án » 02/11/2019 11,269

Câu 4:

Dạng đột biến cấu trúc NST nào sau đây làm tăng lượng gen trên một NST 

Xem đáp án » 02/11/2019 9,089

Câu 5:

Nhiễm sắc thể ở sinh vật nhân chuẩn được cấu tạo từ chất nhiễm sắc có thành phần chủ yếu gồm 

Xem đáp án » 02/11/2019 8,863

Câu 6:

Một loài thực vật có bộ nhiễm sắc thể 2n = 14. Số loại thể một kép (2n-1-1) có thể có ở loài này là: 

Xem đáp án » 02/11/2019 8,510

Câu 7:

Loại đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể ít gây hậu quả nghiêm trọng cho cơ thể là 

Xem đáp án » 02/11/2019 8,461

Bình luận


Bình luận