Câu hỏi:

22/01/2021 167

Cho x = am; y = bm. Biết a, b, m thuộc Z, m > 0 và x < y. Hãy chứng tỏ rằng x < a+b2m < y

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho hai số hữu tỉ x=2a+75y=3b85. Với giá trị nào của a, b thì

a) x và y là số dương

b) x và y là số âm

c) x và y không là số dương cũng không là số âm

Xem đáp án » 22/01/2021 1,339

Câu 2:

Nêu các bước để biểu diễn số hữu tỉ 32 trên trục số. Từ đó, biểu diễn số hữu tỉ -52 trên trục số đó

Xem đáp án » 22/01/2021 713

Câu 3:

Viết 3 đại diện của mỗi số hữu tỉ sau rồi nêu dạng tổng quát của nó

x1 = 2,5; x2 = 56; x3 =-75 ; x4 = 0,36; x5 =-9-25 ; x6 =276

Xem đáp án » 22/01/2021 424

Câu 4:

Cho a, b thuộc Z, b > 0. So sánh hai số hữu tỉ ab và a+2005b+2005

Xem đáp án » 22/01/2021 367

Câu 5:

Chứng minh rằng: Với mọi b > 0, ta có:

a) ab> 1  a > b

b) ab<1  a < b

Xem đáp án » 22/01/2021 252

Câu 6:

Viết số hữu tỷ 512 dưới các dạng sau đây

a) Tổng của hai số hữu tỷ dương

b) Tổng của một số hữu tỷ dương và một số hữu tỷ âm

c) Tổng của hai số hữu tỷ dương trong đó một số là 14

Xem đáp án » 22/01/2021 252

Câu 7:

Tìm x thuộc Q, biết rằng x là số âm lớn nhất được viết bởi ba số 1

Xem đáp án » 22/01/2021 235

Bình luận


Bình luận