Câu hỏi:

02/02/2021 1,522

Your watch is _______ mine. Yours is 300 dollars and mine is 200 dollars only.

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án: B

Giải thích: cấu trúc so sánh hơn với tính từ dài: be more + adj + than

Dịch: Đồng hồ của bạn đắt hơn của mình. Của cậu 300 Đô còn của tớ có 200 Đô thôi

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Reducing the size of classes may improve _______ standards.

Xem đáp án » 02/02/2021 3,761

Câu 2:

I didn't get much of an _______ of the place because it was dark when we drove through it.

Xem đáp án » 02/02/2021 2,354

Câu 3:

Concord used to be _______ passenger plane in the world.

Xem đáp án » 02/02/2021 1,038

Câu 4:

Van Mieu – Quoc Tu Giam is the representative of Confucian __________ of thought and behaviour

Xem đáp án » 02/02/2021 931

Câu 5:

Houses in Hoi An were made _________ wood and their pillars were carved with ornamental designs.

Xem đáp án » 02/02/2021 625

Câu 6:

Do you think that Hue Imperial is ___________ preserved?

Xem đáp án » 02/02/2021 578

Bình luận


Bình luận