Câu hỏi:

02/02/2021 1,039

Concord used to be _______ passenger plane in the world.

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án: A

Giải thích: Câu so sánh nhất với tính từ ngắn: the + adj + đuôi est

Dịch: Concord đã từng là hãng hàng không nhanh nhất thế giới.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Reducing the size of classes may improve _______ standards.

Xem đáp án » 02/02/2021 3,766

Câu 2:

I didn't get much of an _______ of the place because it was dark when we drove through it.

Xem đáp án » 02/02/2021 2,354

Câu 3:

Your watch is _______ mine. Yours is 300 dollars and mine is 200 dollars only.

Xem đáp án » 02/02/2021 1,527

Câu 4:

Van Mieu – Quoc Tu Giam is the representative of Confucian __________ of thought and behaviour

Xem đáp án » 02/02/2021 934

Câu 5:

Houses in Hoi An were made _________ wood and their pillars were carved with ornamental designs.

Xem đáp án » 02/02/2021 625

Câu 6:

Do you think that Hue Imperial is ___________ preserved?

Xem đáp án » 02/02/2021 578

Bình luận


Bình luận