Câu hỏi:

02/02/2021 481

Ho Chi Minh Mausoleum is the final resting place of Ho Chi Minh, the __________ iconic and popular leader of Vietnam.

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án: A

Giải thích: cấu trúc so sánh nhất với tính từ dài: the + most + adj

Dịch: Lăng chủ tịch Hồ Chí Minh là nơi an nghỉ cuối cùng của Hồ Chí Minh, người lãnh đạo nổi tiếng và mang tính biểu tượng nhất của Việt Nam

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Reducing the size of classes may improve _______ standards.

Xem đáp án » 02/02/2021 3,780

Câu 2:

I didn't get much of an _______ of the place because it was dark when we drove through it.

Xem đáp án » 02/02/2021 2,364

Câu 3:

Your watch is _______ mine. Yours is 300 dollars and mine is 200 dollars only.

Xem đáp án » 02/02/2021 1,547

Câu 4:

Concord used to be _______ passenger plane in the world.

Xem đáp án » 02/02/2021 1,061

Câu 5:

Van Mieu – Quoc Tu Giam is the representative of Confucian __________ of thought and behaviour

Xem đáp án » 02/02/2021 947

Câu 6:

Houses in Hoi An were made _________ wood and their pillars were carved with ornamental designs.

Xem đáp án » 02/02/2021 632

Câu 7:

Do you think that Hue Imperial is ___________ preserved?

Xem đáp án » 02/02/2021 581

Bình luận


Bình luận