Câu hỏi:

02/02/2021 3,790

Reducing the size of classes may improve _______ standards.

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án: C

Giải thích: educational standards: tiêu Chuẩn giáo dục.

Dịch: Giảm sỹ số lớp học có thể cải thiện tiêu Chuẩn giáo dục.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

I didn't get much of an _______ of the place because it was dark when we drove through it.

Xem đáp án » 02/02/2021 2,368

Câu 2:

Your watch is _______ mine. Yours is 300 dollars and mine is 200 dollars only.

Xem đáp án » 02/02/2021 1,549

Câu 3:

Concord used to be _______ passenger plane in the world.

Xem đáp án » 02/02/2021 1,065

Câu 4:

Van Mieu – Quoc Tu Giam is the representative of Confucian __________ of thought and behaviour

Xem đáp án » 02/02/2021 953

Câu 5:

Houses in Hoi An were made _________ wood and their pillars were carved with ornamental designs.

Xem đáp án » 02/02/2021 635

Câu 6:

Do you think that Hue Imperial is ___________ preserved?

Xem đáp án » 02/02/2021 581

Bình luận


Bình luận