Câu hỏi:

06/11/2019 134

Este X tạo bởi một α – aminoaxit có công thức phân tử C5H11O2N, hai chất Y và Z là hai peptit mạch hở, tổng số liên kết peptit của hai phân tử Y và Z là 7. Đun nóng 63,5 gam hỗn hợp E chứa X, Y, Z với dung dịch NaOH vừa đủ, thu được dung dịch chứa 2 muối (của glyxin và alanin) và 13,8 gam ancol. Đốt cháy toàn bộ hỗn hợp muối ở trên cần dùng vừa đủ 2,22 mol O2, sau phản ứng thu được Na2CO3, CO2, H2O và 7,84 lít khí N2 (đktc). Thành phần phần trăm theo khối lượng của peptit có phân tử khối lớn hơn trong hỗn hợp E là

Trả lời:

Đáp án D

Phương pháp: Bảo toàn khối lượng

Hướng dẫn giải:

Đặt a, b là số mol muối GlyNa và AlaNa

=> nN = a + b = 0,35.2

nO2 = 2,25a + 3,75b = 2,22

=> a = 0,27 và b = 0,43

=> m muối = 73,92 và nNaOH = 0,7

Bảo toàn khối lượng => nH2O = 0,21

=> nY + nZ = 0,21 (1)

X là este cùa Glỵ hoặc Ala và ancol T.

Nếu X là NH2-CH(CH3)-COOC2H5

=> n= nC2H5OH = 0,3

=> Y, Z tạo ra từ 0,27 mol Gly và 0,43 - 0,3 = 0,13 mol Ala

=> Số N trung bình của Y, Z = (0,27 + 0,13)/0,21 = 1,9: Vô lý, loại.

Vậy X là NH2-CH2-COOC3H7

=> n= nC3H7OH = 0,23

=> Y, Z tạo ra từ 0,27 - 0,23 = 0,04 mol Gly và 0,43 mol Ala

=> Số N trung bình của Y, Z = (0,04 + 0,43)/0,21 = 2,24

=> Y là dipeptit và z là heptapeptit

nN = 2nY + 7nZ = 0,04 + 0,43 (2)

(1)(2) => nY = 0,2 và nZ = 0,01

Y là (Gly)u(Ala)2-u

Z là (Gly)v(Ala)7-v

=> nGly = 0,2u + 0,01v = 0,04

=> 20 u + V = 4

=> u = 0 và v = 4 là nghiệm duy nhất. Vậy:

Y là (Ala)2 (0,2 mol)

Z là (Gly)4(Ala)3 (0,01 mol)

=> %Z = 7,23%

LIVESTREAM 2K4 ÔN THI THPT QUỐC GIA 2022


CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho m gam alanin tác dụng với dung dịch chứa 0,2 mol NaOH thu đuợc dung dịch X, để tác dụng hết với các chất trong X cần dùng 0,35 mol HCl. Giá trị của m là

Xem đáp án » 06/11/2019 3,949

Câu 2:

Dung dịch chất nào sau đây làm quỳ tím chuyển sang màu xanh?

Xem đáp án » 06/11/2019 2,429

Câu 3:

Dung dịch X chứa 0,01 mol ClH3NCH2COOH; 0,02 mol CH3CH(NH2)COOH và 0,05 mol HCOOC6H5. Cho dung dịch X tác dụng với 160 ml dung dịch NaOH 1M đun nóng, sau phản ứng hoàn toàn. Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được m gam chất rắn khan. Giá trị của m là

Xem đáp án » 06/11/2019 1,877

Câu 4:

Hãy cho biết dùng quỳ tím có thể phân biệt được dãy các dung dịch nào sau đây ?

Xem đáp án » 06/11/2019 1,825

Câu 5:

Kết quả thí nghiệm của các dung dịch X, Y, Z, T với thuốc thử được ghi ở bảng sau:

Mẫu thử

Thuốc thử

Hiện tượng

X

Quỳ tím.

Quỳ tím chuyển màu hồng.

Y

Dung dịch iot.

Hợp chất màu xanh tím.

Z

Dung dịch AgNO3 trong NH3 đun nóng.

Kết tủa Ag trắng.

T

Nước brom.

Kết tủa trắng.

 

X, Y, Z, T lần lượt là:

Xem đáp án » 06/11/2019 1,501

Câu 6:

Cho 24,36 gam Gly-Ala-Gly phản ứng với dung dịch NaOH vừa đủ, thu được khối lượng muối natri của alanin là

Xem đáp án » 06/11/2019 1,481

Bình luận


Bình luận

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ TỪ LỚP 3-12, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »