Câu hỏi:

06/04/2021 965

Chất nào sau đây không dẫn điện được?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

KCl rắn, khan không có sự phân li ra các ion trái dấu, không có sự chuyển động của các tiểu phân mang điện

Đáp án cần chọn là: A

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Natri florua( NaF) trong trường hợp nào dưới đây không dẫn được điện?

Xem đáp án » 06/04/2021 7,165

Câu 2:

Chất nào sau đây là chất điện li?

Xem đáp án » 06/04/2021 2,445

Câu 3:

Dung dịch nào dưới đây không dẫn điện được?

Xem đáp án » 06/04/2021 1,808

Câu 4:

Dãy chất nào sau đây, trong nước đều là chất điện li mạnh?

Xem đáp án » 06/04/2021 1,060

Câu 5:

Chất nào dưới đây không phân li ra ion khi hòa tan trong nước?

Xem đáp án » 06/04/2021 560

Câu 6:

Tính dẫn điện của các dung dịch axit, bazo, muối là do trong dung dịch của chúng có

Xem đáp án » 06/04/2021 546

Bình luận


Bình luận