Câu hỏi:

06/04/2021 3,299

Hòa tan 6 gam NaOH vào 44 gam nước được dung dịch A có khối lượng riêng bằng 1,12 g/ml. Cần lấy bao nhiêu ml A để có số mol ion OH bằng 2.10–3 mol

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

 mdd = mNaOH +  = 6+44 = 50(g)

=> Vdd= m : d = 50 : 1,12 =  (ml)

nNaOH =  = 0,15 (mol)

=>CMNaOH = n : Vdd =  = 3,36 (M)

 NaOH → Na+ + OH

Theo pt: nNaOH  = nOH- = 2.10-3 (mol)

=> Thể tích dd A cần lấy là: V = n: C= 2.10-3 : 3,36 = 6.10-4 lít = 0,6 ml

Đáp án cần chọn là: C

Gói VIP thi online tại VietJack (chỉ 200k/1 năm học), luyện tập gần 1 triệu câu hỏi có đáp án chi tiết.

Nâng cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Trộn 150 ml dung dịch MgCl2 0,5M với 50 ml dung dịch NaCl 1M thì nồng độ ion Cl- trong dung dịch mới là

Xem đáp án » 06/04/2021 16,381

Câu 2:

Tính thể tích dung dịch Ba(OH)2 0,5M có chứa số mol ion OH bằng số mol ion H+ có trong 200 ml dung dịch H2SO4 1M?  

Xem đáp án » 06/04/2021 6,734

Câu 3:

Có 4 dung dịch: Natri clorua, rượu etylic (C2H5OH), axit axetic (CH3COOH), kali sunfat đều có nồng độ 0,1 mol/l. Khả năng dẫn điện của các dung dịch đó tăng dần theo thứ tự nào trong các thứ tự sau:

Xem đáp án » 06/04/2021 6,462

Câu 4:

Dung dịch BaCl2 2M có nồng độ mol/l của anion là

Xem đáp án » 06/04/2021 4,822

Câu 5:

Trong các yếu tố sau

 (1) Nhiệt độ

 (2) Áp suất

 (3) Xúc tác

 (4) Nồng độ chất tan

 (5) Diện tích tiếp xúc

 (6) Bản chất chất điện li

 Yếu tố nào ảnh hưởng đến hằng số điện li ?

Xem đáp án » 06/04/2021 2,487

Câu 6:

A là dung dịch HCl nồng độ 0,01M. Nồng độ của các ion trong dung dịch khi pha loãng A 100 lần là

Xem đáp án » 06/04/2021 1,253

Bình luận


Bình luận