Câu hỏi:

07/04/2021 7,406

Phản ứng nào dưới đây NH3 không đóng vai trò chất khử?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Phản ứng mà số oxi hóa của N trong NH3 không tăng sau phản ứng thì NH3 không đóng vai trò chất khử

Ta thấy phản ứng ở đán án C NH3 không có sự thay đổi số oxi hóa trước và sau phản ứng → không đóng vai trò là chất khử.

Các phản ứng còn lại số oxi hóa của N trong NH3 đều tăng sau phản ứng nên NH3 đóng vai trò là chất khử

Đáp án cần chọn là: C

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Ion NH4+ có tên gọi

Xem đáp án » 07/04/2021 3,978

Câu 2:

Cho NH3 dư vào dung dịch chất nào sau đây, thu được kết tủa?

Xem đáp án » 07/04/2021 2,834

Câu 3:

Phát biểu nào sau đây sai?

Xem đáp án » 07/04/2021 2,306

Câu 4:

Cho muối NH4Cl tác dụng vừa đủ với 100 ml dung dịch NaOH đun nóng thì thu được 5,6 lít (đktc) một chất khí. Nồng độ mol/l của dung dịch NaOH đã dùng là

Xem đáp án » 07/04/2021 2,208

Câu 5:

Phát biểu nào dưới đây không đúng:

Xem đáp án » 07/04/2021 1,906

Câu 6:

Cho hỗn hợp gồm N2, H2 và NH3 có tỉ khối so với hiđro là 8. Dẫn hỗn hợp đi qua H2SO4 đặc, dư thì thể tích khí còn lại một nửa. Thành phần phần trăm (%) theo thể tích của mỗi khí trong hỗn hợp lần lượt là:

Xem đáp án » 07/04/2021 1,587

Bình luận


Bình luận