Câu hỏi:

08/04/2021 2,691

Dãy chất nào sau đây có thể tác dụng với cacbon ?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án D

C không tác dụng với HCl loại A

C không tác dụng với NaOH loại B

C không tác dụng với NaCl loại C

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho khí CO dư đi qua hỗn hợp rắn: MgO, CuO, Al2O3, Fe3O4 khi đun nóng thì chất rắn còn lại trong bình là

Xem đáp án » 08/04/2021 759

Câu 2:

Trong công nghiệp CO được điều chế bằng phương pháp nào?

Xem đáp án » 08/04/2021 680

Câu 3:

Sục hoàn toàn 6,72 lít khí CO2 (đktc) vào 100 ml hỗn hợp dung dịch NaOH 2M và Ca(OH)2 1,5M thu được a gam kết tủa. Giá trị của a là:

Xem đáp án » 08/04/2021 605

Câu 4:

Cho các nhận xét sau, nhận xét nào không đúng ?

Xem đáp án » 08/04/2021 556

Câu 5:

Cho các câu nhận xét sau, câu nhận xét không đúng là:

Xem đáp án » 08/04/2021 443

Câu 6:

Cho luồng khí CO dư­ đi qua ống sứ đựng 20 gam hỗn hợp A gồm MgO và CuO nung nóng. Sau khi phản ứng hoàn toàn đem cân lại thấy khối lư­ợng chất rắn giảm đi 3,2 gam. Tính % CuO trong hỗn hợp

Xem đáp án » 08/04/2021 422

Bình luận


Bình luận