Câu hỏi:

08/04/2021 244

Để nhận biết có ion NO3- trong dung dịch ta tiến hành bằng cách lấy dung dịch cho vào ống nghiệm tiếp theo

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

A loại vì H2SO4 đặc không phản ứng với NO3-

B loại vì không phản ứng

C loại vì phản ứng có thể tạo NH4NO3 ta không quan sát được hiện tượng

D đúng vì tạo dung dịch màu xanh và khí không màu hóa nâu trong không khí

PTHH: 3Cu + 8H+ + 2NO3- → 3Cu2+ + 2NO + 4H2O

Đáp án cần chọn là: D

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho a gam Al tác dụng hết với dung dịch HNO3 loãng thì thu được 0,896 lít hỗn hợp khí X, gồm N2O và NO ở đktc, tỷ khối của X so với hiđro bằng 18,5. Tìm giá trị của a

Xem đáp án » 08/04/2021 14,863

Câu 2:

Tìm phản ứng nhiệt phân sai:

Xem đáp án » 08/04/2021 8,143

Câu 3:

Cho hỗn hợp gồm 0,1 mol CuO và 0,1 mol Cu tác dụng với dung dịch HNO3 đặc nóng, dư thu được V lít khí NO2 (đktc). Giá trị của V là:

Xem đáp án » 08/04/2021 1,769

Câu 4:

Cho 1,35 gam hỗn hợp gồm Cu, Mg, Al tác dụng hết với dung dịch HNO3 thu được hỗn hợp khí gồm 0,01 mol NO và 0,04 mol NO2 (không còn sản phẩm khử nào khác của N+5). Khối lượng muối trong dung dịch là

Xem đáp án » 08/04/2021 1,171

Câu 5:

Hoà tan đến phản ứng hoàn toàn 0,1 mol FeS2 vào HNO3 đặc nóng dư. Thể tích NO2 bay ra (ở đktc, biết rằng N+4 là sản phẩm khử duy nhất của N+5) là

Xem đáp án » 08/04/2021 1,078

Câu 6:

Hoà tan hết hỗn hợp X gồm Zn và ZnO trong dung dịch HNO3 loãng dư thấy không có khí bay ra và trong dung dịch chứa 113,4 gam Zn(NO3)2 và 8 gam NH4NO3. Phần trăm khối lượng Zn trong X là

Xem đáp án » 08/04/2021 1,003

Câu 7:

Những kim loại nào sau đây không tác dụng được với dung dịch HNO3 đặc, nguội

Xem đáp án » 08/04/2021 869

Bình luận


Bình luận