Câu hỏi:

08/04/2021 871

Những kim loại nào sau đây không tác dụng được với dung dịch HNO3 đặc, nguội

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Al, Fe là những kim loại bị thụ động với HNO3 đặc nguội

Đáp án cần chọn là: A

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho a gam Al tác dụng hết với dung dịch HNO3 loãng thì thu được 0,896 lít hỗn hợp khí X, gồm N2O và NO ở đktc, tỷ khối của X so với hiđro bằng 18,5. Tìm giá trị của a

Xem đáp án » 08/04/2021 14,915

Câu 2:

Tìm phản ứng nhiệt phân sai:

Xem đáp án » 08/04/2021 8,145

Câu 3:

Cho hỗn hợp gồm 0,1 mol CuO và 0,1 mol Cu tác dụng với dung dịch HNO3 đặc nóng, dư thu được V lít khí NO2 (đktc). Giá trị của V là:

Xem đáp án » 08/04/2021 1,776

Câu 4:

Cho 1,35 gam hỗn hợp gồm Cu, Mg, Al tác dụng hết với dung dịch HNO3 thu được hỗn hợp khí gồm 0,01 mol NO và 0,04 mol NO2 (không còn sản phẩm khử nào khác của N+5). Khối lượng muối trong dung dịch là

Xem đáp án » 08/04/2021 1,177

Câu 5:

Hoà tan đến phản ứng hoàn toàn 0,1 mol FeS2 vào HNO3 đặc nóng dư. Thể tích NO2 bay ra (ở đktc, biết rằng N+4 là sản phẩm khử duy nhất của N+5) là

Xem đáp án » 08/04/2021 1,086

Câu 6:

Hoà tan hết hỗn hợp X gồm Zn và ZnO trong dung dịch HNO3 loãng dư thấy không có khí bay ra và trong dung dịch chứa 113,4 gam Zn(NO3)2 và 8 gam NH4NO3. Phần trăm khối lượng Zn trong X là

Xem đáp án » 08/04/2021 1,006

Bình luận


Bình luận