Câu hỏi:

08/04/2021 333

Cho các chất: Cr, Fe2O3, Cr2O3, Al(OH)3, Zn, Al2O3, NaAlO2, AlCl3, Zn(OH)2, ZnSO4. Theo Bronsted, số chất có tính lưỡng tính là

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Các chất lưỡng tính trong dãy là:  Cr2O3, Al(OH)3, Al2O3, Zn(OH)2

Đáp án cần chọn là: B

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Muối nào sau đây là muối trung hòa?

Xem đáp án » 08/04/2021 18,409

Câu 2:

Chất nào dưới đây vừa phản ứng được với dung dịch HCl vừa phản ứng được với dung dịch NaOH?

Xem đáp án » 08/04/2021 10,432

Câu 3:

Dãy chất nào sau đây vừa tác dụng với  dung dịch NaOH vừa tác dụng với dd HCl?

Xem đáp án » 08/04/2021 8,450

Câu 4:

Trong các hidroxit sau đây: (I) Al(OH)3; (II) Ca(OH)2; (III) NaOH; (IV) Zn(OH)2. Những hidroxit nào là chất lưỡng tính?

Xem đáp án » 08/04/2021 801

Câu 5:

Dung dịch nào sau đây làm quì tím chuyển sang màu đỏ?

Xem đáp án » 08/04/2021 552

Câu 6:

Cho dãy các oxit: MgO, FeO, CrO3, Cr2O3. Số oxit lưỡng tính trong dãy (theo Bronsted) là:

Xem đáp án » 08/04/2021 360

Bình luận


Bình luận