Câu hỏi:

08/04/2021 310

Cho dãy các chất sau: Al, NaHCO3, (NH4)2CO3, NH4Cl, Al2O3, Zn, K2CO3, K2SO4. Có bao nhiêu chất trong dãy vừa tác dụng được với dung dịch HCl, vừa tác dụng được với dung dịch NaOH?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Các chất vừa tác dụng với NaOH và HCl là: Al, NaHCO3, (NH4)2CO3, Al2O3, Zn

Đáp án cần chọn là: A

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Dãy chất nào sau đây có môi trường bazơ  (pH>7) ?

Xem đáp án » 08/04/2021 11,319

Câu 2:

Cho các phản ứng:

(1)  Fe  +  2HCl →   FeCl2  +  H2

(2)  2NaOH + (NH4)2SO4  → Na2SO4  + 2NH3  + 2H2O

(3)  BaCl2  + Na2CO3 →  BaCO3  + 2NaCl

(4)  2NH3  + 2H2O + FeSO4 →  Fe(OH)2  + (NH4)2SO4

Các phản ứng thuộc loại phản ứng axit - bazơ là

Xem đáp án » 08/04/2021 5,513

Câu 3:

Cho 0,001 mol NH4Cl vào 100 ml dung dịch NaOH có pH = 12 và đun sôi, sau đó làm nguội, thêm vào một ít phenolphtalein, dung dịch thu được có màu

Xem đáp án » 08/04/2021 4,467

Câu 4:

Dung dịch của chất X làm quỳ tím hóa đỏ, dung dịch của chất Y làm quỳ tím hóa xanh. Trộn lẫn dung dịch X của hai chất lại thì xuất hiện kết tủa. Vậy X và Y có thể lần lượt là

Xem đáp án » 08/04/2021 3,834

Câu 5:

Xét các phản ứng sau:

1 NH4Cl + NaOH → NaCl + NH3 + H2O    

2 AlCl3 + 3NaAlO2 + 6H2O → 4Al(OH)3 + 3NaCl

3 CH3NH2 + H2O ⇆  CH3NH3+ + OH-

4 C2H5ONa + H2O ⇆ C2H5OH + NaOH

Phản ứng nào là phản ứng axit - bazơ?

Xem đáp án » 08/04/2021 3,128

Câu 6:

Thực hiện các thí nghiệm sau:

 (a) Cho dung dịch Ba(OH)2 tới dư vào dung dịch FeCl2.

 (b) Cho dung dịch KHSO4 vào dung dịch BaCl2.

 (c) Cho dung dịch Na2S vào dung dịch Fe2(SO4)3.

 (d) Sục khí CO2 tới dư vào dung dịch NaAlO2 (hay Na[Al(OH)4])

 (e) Cho kim loại Zn vào lượng dư dung dịch FeCl3.

 (f) Sục khí SO2 vào lượng dư dung dịch Ca(OH)2.

 Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, số thí nghiệm thu được kết tủa là

Xem đáp án » 08/04/2021 1,951

Câu 7:

Trong các phản ứng sau, phản ứng nào thuộc loại phản ứng axit – bazơ theo Bron-stest?

1. H+ + OH- H2O  

2. 3H+ + Al(OH)3 Al3+  + 3H2O

3. Ba2+ + SO42- BaSO4

4. SO3 + 2OH- SO42- + H2O

Xem đáp án » 08/04/2021 1,576

Bình luận


Bình luận