Câu hỏi:

09/05/2021 774

Một vật dao động điều hòa có đồ thị li độ theo thời gian như hình vẽ:

Pha ban đầu của dao động bằng:

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án D

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Một vật dao động điều hòa theo phương trình x=4cos10πt-π4 (t tính bằng giây). Tìm quãng đường vật đi được kể từ lúc bắt đầu dao động đến khi vật có tốc độ 0,2π3m/s lần thứ hai?

Xem đáp án » 09/05/2021 2,836

Câu 2:

Một vật dao động điều hoà có đồ thị như hình vẽ.

Phương trình dao động của vật là:

Xem đáp án » 09/05/2021 2,597

Câu 3:

Một vật dao động điều hòa theo phương trình x=5cos2π3t-π3cm. Kể từ thời điểm t = 0, sau thời gian bao lâu thì vật đi được quãng đường 7,5 cm.

Xem đáp án » 09/05/2021 2,507

Câu 4:

Một vật dao động điều hòa dọc theo trục Ox với tần số góc ω = 10 rad/s. Tại thời điểm t, vận tốc và gia tốc của vật lần lượt là 20cm/s và 23m/s2. Tốc độ dao động cực đại của vật là:

Xem đáp án » 09/05/2021 2,221

Câu 5:

Một vật dao động điều hòa có vận tốc cực đại là vmax=8πcm/s và gia tốc cực đại là 16π2cm/s2. Chu kì dao động của vật là:

Xem đáp án » 09/05/2021 1,725

Câu 6:

Một vật dao động điều hòa theo phương trình x=8cos2πt+π6x. Xác định thời gian vật chuyển động từ thời điểm t=0,75s đến khi vật có li độ x = -4 cm lần thứ 2?

Xem đáp án » 09/05/2021 680

Bình luận


Bình luận