Câu hỏi:

13/05/2021 148

Hợp chất C5H10 mạch hở có bao nhiêu đồng phân cấu tạo ?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đề bài hỏi đồng phân cấu tạo => không đếm đồng phân hình học

  1. CH2=CH-CH2-CH2-CH3
  2. CH3-CH=CH-CH2-CH3
  3. CH2=C(CH3)-CH2-CH3
  4. (CH3)2C=CH-CH3
  5. (CH3)2CH-CH=CH2

Đáp án cần chọn là: B

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

A xt, t0 toluen + 4H2 . Vậy A là

Xem đáp án » 13/05/2021 3,683

Câu 2:

Anken C4H8 có bao nhiêu đồng phân khi tác dụng với dung dịch HCl chỉ cho một sản phẩm hữu cơ duy nhất ?

Xem đáp án » 13/05/2021 1,568

Câu 3:

Ứng dụng nào benzen không

Xem đáp án » 13/05/2021 470

Câu 4:

Để phân biệt được các chất hex-1-in, toluen, benzen ta dùng 1 thuốc thử duy nhất là:

Xem đáp án » 13/05/2021 441

Câu 5:

Anken X có công thức cấu tạo: CH3–CH­2–C(CH3)=CH–CH3. Tên của X là

Xem đáp án » 13/05/2021 266

Câu 6:

Hiđrat hóa 2 anken chỉ tạo thành 2 ancol (rượu). Hai anken đó là:

Xem đáp án » 13/05/2021 262

Câu 7:

Cho các chất sau: CH2=CHCH2CH2CH=CH2; CH2=CHCH=CHCH2CH3; CH3C(CH3)=CHCH2; CH2=CHCH2CH=CH2; CH3CH2CH=CHCH2CH3; CH3C(CH3)=CHCH2CH3; CH3CH2C(CH3)=C(C2H5)CH(CH3)2; CH3CH=CHCH3

Số chất có đồng phân hình học là:

Xem đáp án » 13/05/2021 230

Bình luận


Bình luận