Câu hỏi:

29/05/2021 288

Phép tính sau đúng hay sai?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án B

Cách đặt tính đã đúng, tuy nhiên khi lấy chữ số đầu tiên ở phần thập phân để tiếp tục thực hiện phép chia thì ở bên thương chưa viết thêm dấu phẩy vào. Kết quả đúng phải là .

Vậy phép tính đã cho là sai.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Điền số thích hợp vào ô trống (lấy 2 chữ số ở phần thập phân): 58,6 : 17 = ...

Xem đáp án » 29/05/2021 343

Câu 2:

Chọn đáp án phù hợp để điền vào chỗ chấm trong phát biểu sau đây:

Muốn chia một số thập phân cho một số tự nhiên ta làm như sau:

- Chia phần nguyên của số bị chia cho số chia.

- Viết dấu phẩy vào bên phải thương đã tìm được trước khi lấy chữ số đầu tiên ở phần thập phân của số bị chia để tiếp tục thực hiện phép chia.

- Tiếp tục chia với từng chữ số ở .....

Xem đáp án » 29/05/2021 304

Câu 3:

Tính: 41,32 : 8

Xem đáp án » 29/05/2021 252

Câu 4:

Tính: 41,22 : 3

Xem đáp án » 29/05/2021 251

Bình luận


Bình luận