Trắc nghiệm Chia một số thập phân với một số tự nhiên có đáp án (Nhận biết)

  • 1517 lượt thi

  • 5 câu hỏi

  • 7 phút

Câu 1:

Phép tính sau đúng hay sai?

Xem đáp án

Đáp án B

Cách đặt tính đã đúng, tuy nhiên khi lấy chữ số đầu tiên ở phần thập phân để tiếp tục thực hiện phép chia thì ở bên thương chưa viết thêm dấu phẩy vào. Kết quả đúng phải là .

Vậy phép tính đã cho là sai.


Câu 2:

Chọn đáp án phù hợp để điền vào chỗ chấm trong phát biểu sau đây:

Muốn chia một số thập phân cho một số tự nhiên ta làm như sau:

- Chia phần nguyên của số bị chia cho số chia.

- Viết dấu phẩy vào bên phải thương đã tìm được trước khi lấy chữ số đầu tiên ở phần thập phân của số bị chia để tiếp tục thực hiện phép chia.

- Tiếp tục chia với từng chữ số ở .....

Xem đáp án

Đáp án D

Muốn chia một số thập phân cho một số tự nhiên ta làm như sau:

- Chia phần nguyên của số bị chia cho số chia.

Viết dấu phẩy vào bên phải thương đã tìm được trước khi lấy chữ số đầu tiên ở phần thập phân của số bị chia để tiếp tục thực hiện phép chia.

Tiếp tục chia với từng chữ số ở phần thập phân của số bị chia


Câu 3:

Tính: 41,22 : 3

Xem đáp án

Đáp án B

Đặt tính rồi tính ta có:

Vậy 41,22 : 3 = 13,74


Câu 4:

Tính: 41,32 : 8

Xem đáp án

Đáp án C

Đặt tính rồi tính ta có:


Câu 5:

Điền số thích hợp vào ô trống (lấy 2 chữ số ở phần thập phân): 58,6 : 17 = ...

Xem đáp án

Đáp án B

Đặt tính rồi tính ta có:

Vậy đáp án đúng điền vào ô trống là 3,44


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận