Câu hỏi:

18/06/2019 15,150

Cặp công thức đúng của magie nitrua và nhôm nitrua là:

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án A

Các công thức đúng của magie nitrua và nhôm nitrua là Mg3N2 và AlN

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

N2 phản ứng với O2 tạo thành NO ở điều kiện nào dưới đây?

Xem đáp án » 18/06/2019 45,335

Câu 2:

Dãy nào dưới đây gồm các chất mà nguyên tố nitơ có khả năng vừa thể hiện tính oxi hóa vừa tính khử khi tham gia phản ứng hóa học?

Xem đáp án » 18/06/2019 25,384

Câu 3:

Người ta sản xuất khí nitơ trong công nghiệp bằng cách nào đây?

Xem đáp án » 18/06/2019 24,624

Câu 4:

Trong các oxit của nito thì oxit được điều chế trực tiếp từ phản ứng của nitơ với oxi là:

Xem đáp án » 18/06/2019 20,497

Câu 5:

Cho dung dịch có chứa 0,25 mol KOH vào dung dịch có chứa 0,1 mol H3PO4. Muối thu được sau phản ứng là:

Xem đáp án » 18/06/2019 16,035

Câu 6:

Đốt cháy hoàn toàn 6,2 gam P bằng oxi dư rồi cho sản phẩm vào 200 gam dung dịch NaOH 5%. Tính tổng khối lượng muối thu được?

Xem đáp án » 18/06/2019 16,006

Bình luận


Bình luận