100 câu trắc nghiệm Nito - Photpho cơ bản (P1)

  • 7649 lượt thi

  • 20 câu hỏi

  • 20 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Cặp công thức đúng của magie nitrua và nhôm nitrua là:

Xem đáp án

Đáp án A

Các công thức đúng của magie nitrua và nhôm nitrua là Mg3N2 và AlN


Câu 2:

Một oxit nitơ có tỉ khối hơi so với H2 là 54.  Thành phần % khối lượng của oxi trong oxit đó là:

Xem đáp án

Đáp án C

MNxOy= 54.2=108 →14x + 16y= 108

Biện luận:

x=1 →y=5,875 (loại)

x=2→y= 5

x=3→ y= 4,125

x=4→ y=3,25

x=5→ y=2,375

x=6→ y= 1,6

x=7→ y= 0,625

Vậy oxit nito là N2O5 có %O= 74,074%


Câu 3:

Dãy nào dưới đây gồm các chất mà nguyên tố nitơ có khả năng vừa thể hiện tính oxi hóa vừa tính khử khi tham gia phản ứng hóa học?

Xem đáp án

Đáp án D

Nguyên tố nitơ có khả năng vừa thể hiện tính oxi hóa vừa tính khử khi có số oxi hóa trung gian.


Câu 4:

Phần trăm khối lượng của N trong  oxit A  là 30,43%.Tỉ khối của A so với He bằng 23. Xác định CTPT của oxit đó là:

Xem đáp án

Đáp án D

Phân tử khối của A là 46. Gọi công thức của oxit là NxOy

Có %N/%O=14x/16y= 30,43/69,57

suy ra x/y= 1/2 → Công thức đơn giản nhất là NO2

Mà MA= 46→ A là NO2


Câu 5:

Nguyên tố M tạo được hợp chất khí với hiđro có dạng MH3, trong đó H chiếm 17,64% khối lượng. Tính % khối lượng của nguyên tố M trong oxit cao nhất?

Xem đáp án

Đáp án A

%H= 3/ M+3= 17,64/100 → M= 14 → M là nguyên tố nitơ

→Công thức oxit cao nhất là N2O5 có %N=25,926%


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Đánh giá

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

1 năm trước

Trieu Thi Huong

5 tháng trước

Phương Thảo

4 tháng trước

Nora Naga

Bình luận


Bình luận