100 câu trắc nghiệm Nito - Photpho cơ bản (P5)

  • 12128 lượt thi

  • 20 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 1:

Cho cacbon tác dụng với một lượng HNO3 đặc nóng vừa đủ. Sản phẩm là hỗn hợp khí X (gồm CO2 và NO2). Tỉ khối hơi của X so với H2 là:

Xem đáp án

Đáp án B

C+ 4HNO3 đặc nóng→ CO2+ 4NO2+ 2H2O

Đặt số mol CO2 là x mol → nNO2= 4x mol

→mhh= mCO2+ mNO2= 44x+ 46.4x=228 x mol

Và nhh= nCO2+ nNO2= x+ 4x= 5x mol

MX¯=mhhnhh=228x5x=45,6  dX/H2=45,6/2=22,8


Câu 2:

Cho phản ứng oxi hóa khử:

8R + 30 HNO3→ 8R(NO3)3+ 3 NxOy+ 15 H2O. Hỏi NxOy là chất nào dưới đây?

Xem đáp án

Đáp án A

Bảo toàn nguyên tố N ta có: 30 = 8.3+3x suy ra x=2

Bảo toàn nguyên tố O ta có: 30.3= 8.3.3+ 3y+15 suy ra y=1

→NxOy là N2O


Câu 3:

Cho các phản ứng sau:

X (khí) + Y (khí)Z (khí)

Z + Cl2 → X + HCl

Z + HNO2→ T

T→ X+ 2H2O

X, Y, Z, T tương ứng với nhóm chất là:

Xem đáp án

Đáp án A

N2 (X)+ 3H2 (Y) Cho các phản ứng sau X (khí) + Y (khí) -> Z (khí),  Z + Cl2 -> X + HCl (ảnh 1)  2NH3 (Z)

2NH3 (Z)+ 3Cl2 → N2 (X)+ 6HCl

NH3 (Z)+ HNO2→ NH4NO2 (T)

NH4NO2(T) N2+ 2H2O


Câu 4:

Trong phòng thí nghiệm, người ta cho kim loại Cu tác dụng với HNO3 đặc. Biện pháp xử lí để khí tạo thành khi thoát ra ngoài ít gây ô nhiễm môi trường nhất là:

Xem đáp án

Đáp án C

Khi cho Cu tác dụng với HNO3 đặc thì tạo thành khí NO2 độc

Để loại bỏ khí NO2 dùng bông tẩm dung dịch Ca(OH)2 để chuyển thành muối không độc

Cu+ 4HNO3→ Cu(NO3)2+ 2NO2+2 H2O

4NO2+2Ca(OH)2 → Ca(NO2)2+ Ca(NO3)2+ 2H2O


Câu 5:

Cho a mol kim loại Mg phản ứng vừa đủ với dung dịch chứa b mol HNO3 thu được dung dịch chứa hai muối và không thấy khí thoát ra. Vậy a,b có mối quan hệ với nhau là:

Xem đáp án

Đáp án B

Khi cho kim loại Mg tác dụng với HNO3, sau phản ứng không thấy xuất hiện khí.

→ Sản phẩm khử là NH4NO3

PTHH:

4Mg+10 HNO3→ 4Mg(NO3)2+ NH4NO3+ 3H2O

a         b  mol

Suy ra 10a= 4b → 5a=2b


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

4.5

Đánh giá trung bình

86%

14%

0%

0%

0%

Nhận xét

2 năm trước

Trieu Thi Huong

1 năm trước

Phương Thảo

1 năm trước

Nora Naga

N

6 tháng trước

Nguyễn Thư

3

6 tháng trước

35 Trung Chu

5 tháng trước

Dang Kim

n

5 tháng trước

nguyễn khánh linh

Bình luận


Bình luận