100 câu trắc nghiệm Nito - Photpho cơ bản (P2)

  • 12123 lượt thi

  • 20 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 2:

Nhiệt phân dung dịch hòa tan m gam hỗn hợp NH4Cl và NaNO2 có tỉ lệ số mol NH4Cl : NaNO2 = 2:3 thu được 5,6 lít N2 (đktc). Giá trị của m là:

Xem đáp án

Đáp án D

NaNO2 + NH4Cl → N2+ 2H2O + NaCl

3x            2x           2x= 0,25 mol

→ x= 0,125 mol→ m= 3x. 69+ 2x. 53,5= 39,25 gam


Câu 3:

Nhiệt phân hoàn toàn 16 gam NH4NO2 trong bình kín dung tích 10 lít rồi đưa nhiệt độ bình về 1270C. Khi đó áp suất  khí trong bình là:

Xem đáp án

Đáp án C

NH4NO2 → N2+ 2H2O

0,25           0,25  0,5 mol

nhỗn hợp= 0,75 mol → P=nRT/V= 2,46 atm


Câu 4:

Nhỏ từ từ dung dịch NH3 cho đến dư vào ống nghiệm đựng dung dịch Al2(SO4)3. Hiện tượng quan sát được là:

Xem đáp án

Đáp án B

6NH3+ Al2(SO4)3+ 6H2O→ 2Al(OH)3 +3 (NH4)2SO4

Hiện tượng: xuất hiện kết tủa trắng


Câu 5:

Amoniac phản ứng được với nhóm chất nào sau đây trong điều kiện thích hợp?

Xem đáp án

Chọn đáp án C

2NH3 + 3Cl2 t° N2 + 6HCl

4NH3 + 3O2   t° 2N2 + 6H2O

NH3 + HNO3 → NH4NO3

2NH3 + AgNO3 → [Ag(NH3)2]NO3

2NH3 + AgI→ [Ag(NH3)2]I


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

4.5

Đánh giá trung bình

86%

14%

0%

0%

0%

Nhận xét

2 năm trước

Trieu Thi Huong

1 năm trước

Phương Thảo

1 năm trước

Nora Naga

N

6 tháng trước

Nguyễn Thư

3

6 tháng trước

35 Trung Chu

5 tháng trước

Dang Kim

n

5 tháng trước

nguyễn khánh linh

Bình luận


Bình luận