100 câu trắc nghiệm Nito - Photpho cơ bản (P3)

  • 12125 lượt thi

  • 20 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 1:

Dẫn khí X đi qua ống sứ đựng CuO nung nóng, thu được hỗn hợp khí và hơi Y. Cho Y lần lượt qua ống (1) đựng CuSO4 khan dư và ống 2 đựng nước vôi trong. Thấy ống 1 chất rắn chuyển từ màu trắng sang màu xanh và ống 2 thấy nước vôi trong không bị vẩn đục. Vậy khí X là:

Xem đáp án

Đáp án C

2NH3+ 3CuO toN2+ 3Cu + 3H2O (1)

X là NH3, Y chứa N2, H2O, có thể NH3

- Cho Y qua ống (1) đựng CuSO4 khan:

CuSO4 khan+ 5H2O → CuSO4.5H2O

Trắng                                xanh

- Cho Y qua ống 2 đựng nước vôi trong: không có  phản ứng nên nước vôi không bị vẩn đục

Đáp án A không đúng vì nếu X là CH4 thì Y chứa CO2, H2O

Khi cho Y qua nước vôi trong thì nước vôi trong bị vẩn đục do :

CO2+ Ca(OH)2 → CaCO3+ H2O

Đáp án B không đúng vì khí H2S không tác dụng với CuO

Đáp án D không đúng vì khí HCl không tác dụng với CuO


Câu 2:

Tính lượng quặng photphoric chứa 90% canxi photphat dùng để điều chế 6,2 kg photpho nếu hiệu suất các phản ứng đều là 80%?

Xem đáp án

Đáp án A

Ta có sơ đồ phản ứng:

Ca3(PO4)2 → 2P

Theo sơ đồ : nCa3(PO4)2= ½. nP= ½. 6200/31=100 mol

→mCa3(PO4)2= 100. 310= 310 00 gam= 31 kg

Do hiệu suất đạt 80% nên mCa3(PO4)2 thực tế= 31.100/80=38,75 gam

→ mquặng= 38,75.100/90=43,056 kg


Câu 3:

Cho khí NH3 dư đi từ từ vào dung dịch X (chứa hỗn hợp CuCl2, FeCl3, AlCl3) thu được kết tủa Y. Nung kết tủa Y ta được chất rắn Z, rồi cho luồng khí NH3 dư đi từ từ qua Z nung nóng thu được chất rắn R. Trong R chứa:

Xem đáp án

Đáp án D

3NH3+ AlCl3+ 3H2O→ 2Al(OH)3+3 NH4Cl (1)

3NH3+ FeCl3+ 3H2O→ 2Fe(OH)3+3 NH4Cl (2)

2NH3+ CuCl2+ 2H2O→ Cu(OH)2+2 NH4Cl (3)

4NH3+ Cu(OH)2 → [Cu(NH3)4](OH)2 (4)

Do NH3 dư nên sau phản ứng chỉ thu được kết tủa Y gồm Al(OH)3 và Fe(OH)3

2Al(OH)3toAl2O3+ 3H2O (5)

2Fe(OH)3toFe2O3+ 3H2O (6)

Chất rắn Z chứa Al2O3, Fe2O3

NH3 là chất khử chỉ khử được các oxit kim loại sau nhôm trong dãy hoạt động hóa học

2NH3+ Fe2O3toN2+ 2Fe + 3H2O (1)

Vậy chất rắn R chứa Al2O3 và Fe


Câu 4:

Cho 1,42 gam P2O5 tác dụng hoàn toàn với 50 ml dung dịch KOH 1M, thu được dung dịch X. Cô cạn dung dịch X thu được chất rắn khan gồm:

Xem đáp án

Đáp án D

Ta có P2O5+ 3H2O→2H3PO4

nH3PO4= 2.nP2O5=0,02 mol, nKOH=0,05 mol

Ta xét tỉ lệ T= nKOH/ nH3PO4= 0,05/0,02= 2,5

→ 2 < T < 3

→ Khi H3PO4 tác dụng với KOH xảy ra 2 phương trình sau:

H3PO4+ 2KOH→ K2HPO4+2 H2O

H3PO4+ 3KOH→ K3PO4+3 H2O

Cô cạn dung dịch X thu được K2HPO4 và K3PO4


Câu 5:

Dẫn 1,344 lít khí NH3 vào bình chứa 0,672 lít khí Cl2 (đktc). Thành phần % thể tích của mỗi khí trong hỗn hợp khí sau phản ứng là:

Xem đáp án

Đáp án A

Ta có nNH3= 0,06 mol; nCl2= 0,03 mol

          2NH3+ 3Cl2 →N2+ 6HCl (1)

Ban đầu   0,06     0,03

Phản ứng 0,02     0,03    0,06 mol

Sau pứ     0,04                 0,06 mol

Sau phản ứng thu được 0,04 mol NH3 và 0,06 mol HCl

→%VNH3= 40%; %VHCl= 60%


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

4.5

Đánh giá trung bình

86%

14%

0%

0%

0%

Nhận xét

2 năm trước

Trieu Thi Huong

1 năm trước

Phương Thảo

1 năm trước

Nora Naga

N

6 tháng trước

Nguyễn Thư

3

6 tháng trước

35 Trung Chu

5 tháng trước

Dang Kim

n

5 tháng trước

nguyễn khánh linh

Bình luận


Bình luận