100 câu trắc nghiệm Nito - Photpho cơ bản (P4)

  • 12127 lượt thi

  • 20 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 1:

Có 4 dung dịch trong 4 lọ mất nhãn: amoni sunfat, amoni clorua, natri sunfat, natri hiđroxit. Nếu chỉ được phép dùng một thuốc thử để nhận biết 4 chất lỏng trên ta có thể dùng thuốc thử nào sau đây?

Xem đáp án

Đáp án D

Khi cho dung dịch Ba(OH)2 vào 4 dung dịch:

- Nếu xuất hiện kết tủa trắng và có khí mùi khai thì đó là (NH4)2SO4

(NH4)2SO4+ Ba(OH)2→ BaSO4↓ + 2NH3↑ + 2H2O

- Nếu xuất hiện kết tủa trắng thì đó là Na2SO4

Na2SO4+ Ba(OH)2→ BaSO4↓ + 2 NaOH

- Nếu xuất hiện khí có mùi khai thì đó là NH4Cl

2NH4Cl+ Ba(OH)2→ BaCl2+ 2NH3↑ + 2H2O

- Còn lại không hiện tượng là NaOH


Câu 2:

Đun nóng hỗn hợp rắn gồm 2 muối (NH4)2CO3 và NH4HCO3 thu được 13,44 lít khí NH3 và 11,2 lít khí CO2 (đktc). Thành phần % của NH4HCO3 là:

Xem đáp án

Đáp án B

Đặt n(NH4)2CO3= xmol; nNh4HCO3= y mol

(NH4)2CO3to2NH3+ CO2+ 2H2O

x                        2x       x mol

 NH4HCO3toNH3+ CO2+ H2O

y                         y      y mol

Ta có nNH3= 2x+y= 13,44/22,4= 0,6

nCO2= x+y= 11,2/22,4= 0,5

Suy ra x=0,1, y=0,4

→ mchất rắn= 0,1.96+ 0,4.79=41,2 gam

% của NH4HCO3 là: 0,4.79.100%/41,2=76,7%


Câu 3:

Hòa tan hỗn hợp gồm 8,49 gam P và S vào lượng HNO3 vừa đủ thu được dung dịch X và sản phẩm khử duy nhất là NO2. Để trung hòa hoàn toàn X thì cần vừa đủ 0,69 mol NaOH. Số mol NO2 thu được là:

Xem đáp án

Đáp án A

Đặt số mol P và S lần lượt là x, y mol

→ 31x+ 32y= 8,49 (1)

P+ 5HNO3→ H3PO4+ 5NO2+ H2O (1)

S+ 6HNO3→ H2SO4+ 6NO2+ 2H2O (2)

Dung dịch X chứa H3PO4 và H2SO4

H3PO4+ 3NaOH→ Na3PO4+ 3H2O(3)

H2SO4+ 2NaOH→ Na2SO4+ 2H2O (4)

Theeo PT (1) , (2), (3), (4)

Tổng số mol NaOH pứ ở (3), (4) là:

nNaOH= 3nH3PO4+ 2nH2SO4= 3.nP+ 2.nS= 3x+2y=0,69 (2)

Giải hệ gồm (1) và (2) có x=0,15; y= 0,12

Theo PTHH (1) và (2) : nNO2= 5nP+ 6nS= 5x+ 6y= 1,47 mol


Câu 4:

Có 4 lọ chứa 4 dung dịch riêng biệt sau: 1. NH3; 2. FeSO4; 3. BaCl2; 4. HNO3. Các cặp dung dịch nào có thể phản ứng với nhau:

Xem đáp án

Đáp án A

Các phương trình hóa học xảy ra là:

1 và 4:  NH3+ HNO3→ NH4NO3

2 và 3: FeSO4+ BaCl2 → BaSO4+ FeCl2

2 và 4: 3Fe2++ 4H++ NO3-→ 3Fe3++ NO + 2H2O

1 và 2: 2NH3+ FeSO4+ 2H2O→ Fe(OH)2+ (NH4)2SO4


Câu 5:

Có 6 dung dịch đựng trong 6 lọ: NH4Cl; (NH4)2SO4; MgCl2; AlCl3; FeCl2; FeCl3. Chỉ dùng một hóa chất nào sau đây có thể giúp nhận biết chúng?

Xem đáp án

Đáp án C

Khi cho Ba vào các dung dịch trên thì:

Ba+ H2O →Ba(OH)2+ H2

Lấy dung dịch Ba(OH)2thu được ở trên cho vào 6 dung dịch:

- Nếu xuất hiện kết tủa trắng và có khí mùi khai thì đó là (NH4)2SO4

(NH4)2SO4+ Ba(OH)2→ BaSO4↓ + 2NH3↑ + 2H2O

- Nếu xuất hiện khí có mùi khai thì đó là NH4Cl

2NH4Cl+ Ba(OH)2→ BaCl2+ 2NH3↑ + 2H2O

- Nếu xuất hiện kết tủa trắng, không tan trong kiềm dư thì đó là MgCl2

Ba(OH)2+ MgCl2 → Mg(OH)2↓ + BaCl2

-Nếu xuất hiện kết tủa trắng, tan trong kiềm dư thì đó là AlCl3

3Ba(OH)2+ 2AlCl3 → 2Al(OH)3↓ + 3BaCl2

Ba(OH)2+ 2Al(OH)3 → Ba(AlO2)2+4 H2O

- Nếu xuất hiện kết tủa trắng xanh, không tan trong kiềm dư thì đó là FeCl2

Ba(OH)2+ FeCl2 → Fe(OH)2↓ + BaCl2

- Nếu xuất hiện kết tủa nâu đỏ, không tan trong kiềm dư thì đó là FeCl3

3Ba(OH)2+ 2FeCl3 → 2Fe(OH)3↓ + 3BaCl2


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

4.5

Đánh giá trung bình

86%

14%

0%

0%

0%

Nhận xét

2 năm trước

Trieu Thi Huong

1 năm trước

Phương Thảo

1 năm trước

Nora Naga

N

6 tháng trước

Nguyễn Thư

3

6 tháng trước

35 Trung Chu

5 tháng trước

Dang Kim

n

5 tháng trước

nguyễn khánh linh

Bình luận


Bình luận

DN
12:56 - 07/11/2021

13a