Câu hỏi:

18/06/2019 3,002

Nguyên tố M tạo được hợp chất khí với hiđro có dạng MH3, trong đó H chiếm 17,64% khối lượng. Tính % khối lượng của nguyên tố M trong oxit cao nhất?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án A

%H= 3/ M+3= 17,64/100 → M= 14 → M là nguyên tố nitơ

→Công thức oxit cao nhất là N2O5 có %N=25,926%

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

N2 phản ứng với O2 tạo thành NO ở điều kiện nào dưới đây?

Xem đáp án » 18/06/2019 45,356

Câu 2:

Dãy nào dưới đây gồm các chất mà nguyên tố nitơ có khả năng vừa thể hiện tính oxi hóa vừa tính khử khi tham gia phản ứng hóa học?

Xem đáp án » 18/06/2019 25,385

Câu 3:

Người ta sản xuất khí nitơ trong công nghiệp bằng cách nào đây?

Xem đáp án » 18/06/2019 24,633

Câu 4:

Trong các oxit của nito thì oxit được điều chế trực tiếp từ phản ứng của nitơ với oxi là:

Xem đáp án » 18/06/2019 20,499

Câu 5:

Cho dung dịch có chứa 0,25 mol KOH vào dung dịch có chứa 0,1 mol H3PO4. Muối thu được sau phản ứng là:

Xem đáp án » 18/06/2019 16,036

Câu 6:

Đốt cháy hoàn toàn 6,2 gam P bằng oxi dư rồi cho sản phẩm vào 200 gam dung dịch NaOH 5%. Tính tổng khối lượng muối thu được?

Xem đáp án » 18/06/2019 16,006

Câu 7:

Cặp công thức đúng của magie nitrua và nhôm nitrua là:

Xem đáp án » 18/06/2019 15,162

Bình luận


Bình luận