Câu hỏi:

15/11/2019 3,729

Phát biểu nào sau đây không đúng?

Trả lời:

Chọn đáp án B

Trong công thức cấu tạo dạng mạch hở của glucozo có 1 nhóm –CHO

–CHO + Br2 + H2O → –COOH + 2HBr

Br2 là chất oxi hóa brom oxi hóa glucozơ thành axit gluconic

Chọn B

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Lên men 90 kg glucozơ thu được V lít ancol etylic (D = 0,8 g/ml) với hiệu suất của quá trình lên men là 80%. Giá trị của V là

Xem đáp án » 14/11/2019 15,698

Câu 2:

Lên men m kg glucozơ chứa trong nước quả nho được 100 lít rượu vang 10o. Biết hiệu suất phản ứng lên men đạt 95%, ancol etylic nguyên chất có khối lượng riêng là 0,8 g/ml. Giả thiết rằng trong nước quả nho chỉ có đường glucozơ. Giá trị của m gần nhất với giá trị nào sau đây?

Xem đáp án » 14/11/2019 5,060

Câu 3:

Saccarozơ có thể tác dụng với các chất nào sau đây?

Xem đáp án » 14/11/2019 5,019

Câu 4:

Phát biểu nào sau đây đúng?

Xem đáp án » 15/11/2019 2,932

Câu 5:

Để điều chế 25,245 kg xenlulozơ trinitrat, người ta cho xenlulozơ tác dụng với dung dịch chứa m kg HNO3 (xúc tác là H2SO4 đặc) với hiệu suất đạt 85%. Giá trị của m là

Xem đáp án » 14/11/2019 2,606

Bình luận


Bình luận

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ TỪ LỚP 3-12, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »