Câu hỏi:

14/01/2022 1,384

Kết quả thực hiện mẫu hỏi có thể tham gia vào việc tạo ra:

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Kết quả thực hiện mẫu hỏi có thể tham gia vào việc tạo ra bảng, biểu mẫu, mẫu hỏi khác hay báo cáo.

Đáp án: C

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Phát biểu nào sai trong các phát biểu sau khi nói về mẫu hỏi?

Xem đáp án » 14/01/2022 18,307

Câu 2:

Trong lưới QBE của cửa sổ mẫu hỏi (mẫu hỏi ở chế độ thiết kế) thì hàng Criteria có ý nghĩa gì?

Xem đáp án » 14/01/2022 6,079

Câu 3:

Các chế độ làm việc với mẫu hỏi là:

Xem đáp án » 14/01/2022 6,070

Câu 4:

Bảng DIEM có các trường MOT_TIET, HOC_KY. Để tìm những học sinh có điểm một tiết trên 7 và điểm thi học kỳ trên 5, trong dòng Criteria của trường MOT_TIET, HOC_KY, biểu thức điều kiện nào sau đây là đúng:

Xem đáp án » 14/01/2022 5,554

Câu 5:

Nếu những bài toán phức tạp, liên quan tới nhiều bảng, ta sử dụng: 

Xem đáp án » 14/01/2022 5,525

Câu 6:

Để hiển thị một số bản ghi nào đó trong cơ sở dữ liệu, thống kê dữ liệu, ta dùng: 

Xem đáp án » 14/01/2022 2,091

Bình luận


Bình luận