Câu hỏi:

14/01/2022 5,548

Bảng DIEM có các trường MOT_TIET, HOC_KY. Để tìm những học sinh có điểm một tiết trên 7 và điểm thi học kỳ trên 5, trong dòng Criteria của trường MOT_TIET, HOC_KY, biểu thức điều kiện nào sau đây là đúng:

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Toán hạng trong các biểu thức có thể là:

+ Hằng văn bản được viết trong cặp dấu nháy kép ví dụ: “Nam”

+ Hàm gộp nhóm là các hàm như: SUM, AVG, MIN, MAX, COUNT

+ Hằng số, ví dụ: 0.1; 1000,…

+ Tên trường ( đóng vai trò các biến) được ghi trong dấu ngoặc vuông. Ví dụ: điểm một tiết trên 7 và điểm thi học kỳ trên 5 , trong dòng Criteria của trường MOT_TIET, HOC_KY, biểu thức điều kiện là [MOT_TIET] > 7 AND [HOC_KY] > 5

Đáp án: B

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Phát biểu nào sai trong các phát biểu sau khi nói về mẫu hỏi?

Xem đáp án » 14/01/2022 18,300

Câu 2:

Trong lưới QBE của cửa sổ mẫu hỏi (mẫu hỏi ở chế độ thiết kế) thì hàng Criteria có ý nghĩa gì?

Xem đáp án » 14/01/2022 6,078

Câu 3:

Các chế độ làm việc với mẫu hỏi là:

Xem đáp án » 14/01/2022 6,066

Câu 4:

Nếu những bài toán phức tạp, liên quan tới nhiều bảng, ta sử dụng: 

Xem đáp án » 14/01/2022 5,522

Câu 5:

Để hiển thị một số bản ghi nào đó trong cơ sở dữ liệu, thống kê dữ liệu, ta dùng: 

Xem đáp án » 14/01/2022 2,088

Câu 6:

Kết quả thực hiện mẫu hỏi có thể tham gia vào việc tạo ra:

Xem đáp án » 14/01/2022 1,381

Bình luận


Bình luận