Câu hỏi:

14/01/2022 5,333

Để làm việc với báo cáo, chọn đối tượng nào trong bảng chọn đối tượng? 

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Để làm việc với báo cáo, chọn Reports nào trong bảng chọn đối tượng. Để tạo nhanh một báo cáo ta thực hiện: dùng thuật sĩ tạo báo cáo và sau đó sửa đổi thiết kế báo cáo được tạo ra ở bước trên.

Đáp án: D

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Báo cáo thường được sử dụng để:

Xem đáp án » 14/01/2022 5,652

Câu 2:

Giả sử bảng HOCSINH gồm có các trường MAHS, HOTEN, DIEM. LOP. Muốn hiển thị thông tin điểm cao nhất của mỗi lớp để sử dụng lâu dài, trong Access ta sử dụng đối tượng nào trong các đối tượng sau?

Xem đáp án » 14/01/2022 4,000

Câu 3:

Khi muốn sửa đổi thiết kế báo cáo, ta chọn báo cáo rồi nháy nút:

Xem đáp án » 14/01/2022 1,687

Câu 4:

Khi báo cáo đang ở chế độ thiết kế, có thể nháy nút nào để xem kết quả của báo cáo?

Xem đáp án » 14/01/2022 1,582

Câu 5:

Với báo cáo, ta không thể làm được việc gì trong những việc sau đây?

Xem đáp án » 14/01/2022 1,044

Câu 6:

Khi cần in dữ liệu theo một mẫu cho trước, cần sử dụng đối tượng: 

Xem đáp án » 14/01/2022 664

Bình luận


Bình luận