Câu hỏi:

14/01/2022 3,997

Giả sử bảng HOCSINH gồm có các trường MAHS, HOTEN, DIEM. LOP. Muốn hiển thị thông tin điểm cao nhất của mỗi lớp để sử dụng lâu dài, trong Access ta sử dụng đối tượng nào trong các đối tượng sau?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Biểu mẫu (Form) giúp tạo giao diện thuận tiện cho việc nhập và hiện thị thông tin. Vì vậy Muốn hiển thị thông tin điểm cao nhất của mỗi lớp để sử dụng lâu dài, trong Access ta sử dụng Form.

Đáp án: C

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Báo cáo thường được sử dụng để:

Xem đáp án » 14/01/2022 5,642

Câu 2:

Để làm việc với báo cáo, chọn đối tượng nào trong bảng chọn đối tượng? 

Xem đáp án » 14/01/2022 5,327

Câu 3:

Khi muốn sửa đổi thiết kế báo cáo, ta chọn báo cáo rồi nháy nút:

Xem đáp án » 14/01/2022 1,685

Câu 4:

Khi báo cáo đang ở chế độ thiết kế, có thể nháy nút nào để xem kết quả của báo cáo?

Xem đáp án » 14/01/2022 1,578

Câu 5:

Với báo cáo, ta không thể làm được việc gì trong những việc sau đây?

Xem đáp án » 14/01/2022 1,044

Câu 6:

Khi cần in dữ liệu theo một mẫu cho trước, cần sử dụng đối tượng: 

Xem đáp án » 14/01/2022 663

Bình luận


Bình luận