Câu hỏi:

05/03/2022 1,187

Our enterprise is seeking for candidates who are ____ and hard-working.

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án đúng:D

Giải thích: ô trống cần tính từ, dựa vào nghĩa chọn D

Dịch: Doanh nghiệp chúng tôi đang tìm kiếm những ứng viên đáng tin cậy và chăm chỉ.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

She said she would become a ____ singer ____.

Xem đáp án » 05/03/2022 1,642

Câu 2:

Luckily, my parents are always willing to listen to my new ideas. They're very ____.

Xem đáp án » 05/03/2022 1,440

Câu 3:

That situation placed me ____ a loss, which I will never forget.

Xem đáp án » 05/03/2022 703

Câu 4:

He described his hometown in his novel. (It is/was...that... : bị động)

It . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Xem đáp án » 05/03/2022 432

Câu 5:

Laura told me her address, but I didn’t write it down. Now I can’t remember the house number. (should + have + pp)

I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Xem đáp án » 05/03/2022 394

Câu 6:

You should make a list of things to do and ____ them if you want to work effectively.

Xem đáp án » 05/03/2022 370

Bình luận


Bình luận