Câu hỏi:

05/03/2022 1,155

Luckily, my parents are always willing to listen to my new ideas. They're very ____.

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án đúng:B

Giải thích:

A. narrow-minded = hẹp hòi

B. open-minded = cởi mở

C. elegant = thanh lịch

D. careful = cẩn thận

Dịch: May mắn thay, bố mẹ tôi luôn sẵn lòng lắng nghe những ý tưởng mới của tôi. Họ rất cởi mở.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

She said she would become a ____ singer ____.

Xem đáp án » 05/03/2022 1,395

Câu 2:

Our enterprise is seeking for candidates who are ____ and hard-working.

Xem đáp án » 05/03/2022 1,015

Câu 3:

That situation placed me ____ a loss, which I will never forget.

Xem đáp án » 05/03/2022 557

Câu 4:

He described his hometown in his novel. (It is/was...that... : bị động)

It . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Xem đáp án » 05/03/2022 413

Câu 5:

Laura told me her address, but I didn’t write it down. Now I can’t remember the house number. (should + have + pp)

I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Xem đáp án » 05/03/2022 345

Câu 6:

You should make a list of things to do and ____ them if you want to work effectively.

Xem đáp án » 05/03/2022 330

Bình luận


Bình luận